Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Master i it-ledelse

Om Master i it-ledelse

Master i it-ledelse er en deltidsuddannelse, der giver dig de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent leder indenfor it- og digitalisering.

Uddannelsen beskæftiger sig med de problemstillinger, udfordringer og muligheder, der opstår, når it og øget digitalisering skal understøtte og spille sammen med udvikling, innovation og drift.

På Master i it-ledelse bliver du præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden inden for feltet, og du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi med it i samspil med forretningen.

Uddannelsen tager afsæt i din karriere, og du får gennem individuel ledelsessparring fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine ledelseskompetencer. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem masterforløbet får etableret et professionelt netværk med de øvrige deltagere.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsens linjeleder Hanne Westh Nicolajsen, hvis du har spørgsmål omkring uddannelsens faglige indhold.

Spørgsmål omkring ansøgning, optagelse, merit mv. rettes til ITU Efteruddannelse.

DIG
Uanset om du allerede har eller senere får et ledelsesansvar indenfor digitalisering, it og forretning, vil masterforløbet udvikle din profil. Uddannelsen henvender sig således både til nuværende og kommende ledere, der arbejder med it og digitalisering.

Det kan være, at du er involveret i it-innovation, it-processer og it-projekter og ønsker mere forståelse for ledelse af it og for, hvordan man bygger bro mellem it og forretningen. Det kan også være, at du er leder af en it-afdeling eller ønsker at blive det. Master i it-ledelse er både for medarbejdere i den private og offentlige sektor.

Du er fx:

 • leder indenfor it-området
 • digitaliseringschef eller -medarbejder
 • digital projektleder
 • it-projektleder
 • it-chef
 • it-specialist eller it-arkitekt
 • it-ansvarlig
 • it-konsulent
 • rådgiver på it-området
 • eller lignende

Download uddannelsens folder her.

Samme akademiske niveau som en MBA

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarer til 1 års fuldtidsstudier), får du titlen Master i it (Professional Master of IT). Danmarks Akkrediteringsinstitution har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse, hvorved masteruddannelsen lever op til internationale standarder. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold.

 

Hvordan skaber det digitale Danmark sammenhæng?

Kom til gratis seminar onsdag den 24. januar om borgernes digitale kontakt til det offentlige og få input til arbejdet med digitalisering.


Læs mere og tilmeld dig her

Forskelligrettede krav til ledelse af it

Som leder i dag navigerer man i et komplekst landskab mellem it, forretning og innovation med mange forskellige interessenter. Man skal forholde sig til krav og strategier fra den overordnede virksomhedsledelse, og man skal samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Derudover skal man håndtere den interne organisering og ledelse af medarbejdere, og endelig skal man forholde sig til kundens, slutbrugerens og markedets ønsker og behov.

Samtidig er der det karakteristiske ved ledelse af it og digitalisering, at man både skal forholde sig til de strategiske muligheder, som nye teknologier rummer, men også den transformation og de ændrede forventninger, som nye teknologier afstedkommer i organisationen og på markedet. Det stiller håndfaste krav til lederens kompetencer, hvorfor Master i it-ledelse er en ledelsesuddannelse på mange planer.

Værdien af en Master i it-ledelse

Med en Master i it-ledelse fra IT-Universitetet bliver du klædt på til at håndtere disse forskellig rettede og komplekse krav. Uddannelsen giver gennem ledelsessparring og undervisning på højt niveau kombineret med arbejdet med egne cases følgende kvalifikationer:
 • Skærpet forståelse af teknologiens strategiske muligheder i forretningen
 • Styrket evne til at udnytte it og digitalisering til innovation
 • Styrket evne til at udarbejde it-relaterede beslutningsgrundlag og træffe beslutninger herom
 • Skærpet forståelse af organisering af samspilet mellem it og forretning
 • Styrket evne til at navigere i et komplekst informationsteknologisk landskab af mange interessenter
 • Øget evnen til situationsbestemt ledelse
 • Kompetencer i forhold til at lede medarbejdere, it-specialister og samarbejdspartnere i og udenfor egen organisation

Netværk

Uddannelsens obligatoriske kurser som ligger på de to første semestre er lukkede for andre end masterstuderende.

Formålet er at skabe et stærkt interessefællesskab, hvor de studerende via gruppearbejde og diskussioner i plenum lærer hinandens ståsteder at kende. Dertil kommer kaffepauser, hvor diskussionerne kan fortsætte, men hvor der også er plads til anden snak.

Master i it-ledelse arrangerer desuden forskellige aktiviteter for alumner fra uddannelsen. Som studerende på uddannelsen vil du blive inviteret til at deltage på disse arrangementer.

netvaerk

Tilpasset dit job

Master i it-ledelse gennemføres som et deltidsstudie over to til seks år. Uddannelsen er fastsat til 60 ECTS. Masterforløbet er skræddersyet, så det er muligt at passe både karriere og privatliv samtidig med, at masteren kommer i hus. Vi anbefaler dog, at du tager særligt de to første semestre fortløbende over et år, da uddannelsen er udviklet som et progressivt forløb med fokus på netværk.

12-15 timer om ugen
Undervisningen på hvert kursus er koncentreret på seminarer af 1-2 dages varighed. To dages seminarer afholdes typisk fredag fra kl. 9.00 til kl. 21.00 og lørdag fra kl. 9.00 til kl. 16.00. Hvert fag afsluttes med en eksamen. Du skal regne med at bruge cirka 12-15 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS (inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret fx omkring aflevering og eksamen.

Hvert af de kurser, der udbydes på første og andet semester afsluttes, inden det næste fag påbegyndes. På tredje og fjerde semester er der mulighed for at fordybe sig i mere specifikke emner med dine to valgfrie kurser og dit masterprojekt. Her er kurserne spredt ud for at sikre dig valgfrihed og fleksibilitet.

Masterstuderende: Stina Nyks Meggele»

"Den erfaringsmasse, der er i klasselokalet, når vi sidder og diskuterer teorien, gør jo, at der kommer en gevaldig masse aspekter og perspektiver på, hvordan teorien så hænger sammen med den virkelighed, der er lige nu."

Stina Nyks Meggele, projektleder, Koncern IT, Københavns Kommune
«

Masterstuderende: Peter Rasmussen»

”Det, jeg tager med mig videre fra Master i it-ledelse, er helt klart en række nye kompetencer på det it-strategiske område, som jeg allerede i mit daglige arbejde har mulighed for at bruge, men som jeg også er sikker på, at jeg får meget brug for i min fremtidige karriere.”

Peter Rasmussen, Head of Apllication Management, Maersk Group
«

Studiets opbygning

Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser, som beskæftiger sig med ledelse af it set fra forskellige perspektiver. Der er progression i uddannelsen, så du ved afslutningen af de to første semestre har beskæftiget dig med it-ledelse på individniveau, på organisatorisk og på strategisk forretningsmæssigt niveau.

Uddannelsens første semester gør dig bevidst om, hvordan man kan agere som ansvarlig for it-ledelse, herunder hvilke roller man kan have, og hvordan man forholder sig til andre i organisationen. Desuden bliver du klædt på til at kommunikere om, samt skabe og gennemføre undersøgelser og analyser af it i organisationer. På andet semester får du indsigt i de strategiske muligheder med it, og hvordan de forskellige forretningsmodeller påvirker organisationen. Herefter har du mulighed for at fordybe dig i specifikke emner med dine valgfag og dit masterprojekt.

Der er både teori og praksis på alle de obligatoriske kurser. Det betyder, at du direkte kan omsætte den viden, som du erhverver dig i løbet af semestret, i dit daglige arbejde.

Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it, it-ledelse eller på engelsk Master of IT, IT Leadership and Management. Danmarks Akkrediteringsinstitution har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse, hvorved masteruddannelsen lever op til internationale standarder. En masteruddannelse er derfor på samme akademiske niveau som fx en MBA, dog varierer det faglige indhold.

Master i it-ledelse - studiestart i august
1. semester It-ledelse og it-organisationens rolle

7,5 ECTS point
(udbydes kun om efteråret)

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation

7,5 ECTS point
(udbydes kun om efteråret)

2. semester It-strategi og forretningsforståelse
15 ECTS point
(udbydes kun om foråret)
3. semester Valgfrit kursus
7,5 ECTS point
Valgfrit kursus
7,5 ECTS point
4. semester Afsluttende projekt
15 ECTS point

Kick off

Det første semester indledes med et kick off event af et par timers varighed. Her bliver du introduceret til IT-Universitetet og får generelle praktiske informationer. Du bliver præsenteret for de andre deltagere, og der bliver etableret studiegrupper for det første kursus. Linjelederen præsenterer masteruddannelsens professionelle sigte.

Individuelt sparringsforløb
På kick-off får du desuden information om det individuelle sparringsforløb, hvor du efter kick-off bliver tilbudt en halv times individuel coaching. Sessionen har fokus på, hvad dit mål er med uddannelsen, og tager udgangspunkt i den første hjemmeopgave på første kursus. Sessionen vil udfordre og skabe bevidsthed om, hvilken it-ledelse der bliver udøvet i din organisation, hvor du er og hvor du gerne vil være.

Læs mere om studiestart her.

Obligatoriske kurser

Uddannelsens tre obligatoriske kurser udbydes som weekendseminarer og forløber over to eller tre weekender fredag fra kl. 9.00-21.00 og lørdag fra kl. 9.00-16.00. Der er fuld forplejning på alle kurser.

Bemærk, at de obligatoriske kurser kun udbydes på de semestre, hvor de står angivet i studieplanen – se grafikken nedenfor. Du kan således fx ikke udskyde kurset It-ledelsesfagets metoder og kommunikation til foråret, da det kun udbydes om efteråret.

It-ledelse og it-organisationens rolle (7,5 ECTS point)

Kurset har fokus på lederskab i relation til konkrete it-ledelsesudfordringer. Desuden beskæftiger kurset sig med it-organisationens transformation, opgaver og kompetencer. Undervejs i forløbet arbejder du aktivt med din individuelle ledelsesprofil. Emner er blandt andet IT Management and Leadership, forandrings- og innovationsledelse, den moderne it-organisation samt klassisk organisationsteori. Kurset udbydes kun på efterårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Underviser: Professor Pernille Kræmmergaard 

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation (7,5 ECTS point)
Kurset beskæftiger sig med organisationsanalyse, videnskabelig metode og kommunikation i forhold til it-ledelse. Det første seminar introducerer organisationsanalyse og videnskabelig metode, imens andet seminar også omhandler kommunikative perspektiver. Du kommer undervejs til at arbejde med at bruge kursets metoder til at genererer viden om en organisation i forhold til it-ledelse, og du kommer til at arbejde med at præsentere resultaterne. Yderligere vil kurset omhandle videnskritiske perspektiver i forhold til emergerende teknologier og aktuelle organisatoriske problemstillinger. Kurset udbydes kun på efterårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Underviser: Lars Rune Christensen

It-strategi og forretningsforståelse (15 ECTS point)
Kurset giver viden og forståelse for forretningsorganisationen og its mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for virksomhedens manøvrerum og mulige interaktionsformer med centrale aktører. Det hele diskuteres og perspektiveres i forhold til it-organisationen og it-lederens kompetencer samt behov og mulighed for transformation. Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere its nuværende og fremtidig mulige bidrag til værdiskabelse og fremtidige udvikling af forretningen. Kurset udbydes kun på forårssemesteret. Læs mere om kurset her.

Underviser: Professor Jan Pries-Heje

Valgfrie kurser

I løbet af tredje og fjerde semester skal du læse to valgfrie kurser af hver 7,5 ECTS. Hermed har du mulighed for at specialisere dig i lige netop det hjørne af it-ledelse, som er mest relevant for dig. Kurserne udbydes som hovedregel som weekendseminarer og forløber over to weekender fredag fra kl. 9.00-21.00 og lørdag fra kl. 9.00-16.00. Der er fuld forplejning begge dage. Enkelte kurser kan blive udbudt som seminarer fordelt på fire hverdage.

Udbuddet af valgfrie kurser tilpasses de studerendes og tidens behov og kan derfor variere fra semester til semester. Vi er altid lydhør overfor forslag til nye valgfag, men kursets oprettelse afhænger af, om vi har undervisningsressourcer, og om der er nok tilmeldte.

I 2017 var puljen af valgfrie kurser fordelt på forår og efterår som følger, men vær opmærksom på, at porteføljen kan have ændret sig, når du skal tage dine valgfrie kurser:

Valgfrie kurser i foråret 2018:

Visionær ledelse i den datadrevne organisation tilbyder metoder til kritisk og konstruktivt at omfavne de nye muligheder, som store datamængder tilbyder til den visionære leder. Kurset giver en tilgang til data i organisationer, hvor lederen fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at ’læse’ organisationen. Læs mere om kurset her.

Anskaffelse og kravspecifikation lærer dig at skrive en kravspecifikation, der sikrer, at forretningen når sine mål, at systemets brugere støttes effektivt, og at leverandøren får frihed til at udvikle agilt eller bruge de systemer, han har. Du lærer også, hvordan kravene indgår i hele anskaffelsesprocessen. Læs mere om kurset her.

Enterprisearkitektur giver en indføring i enterprisearkitektur baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Den samlede proces fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde belyses. Læs mere om kurset her.

Valgfrie kurser i efteråret 2017 var følgende:

Forandringsledelse og implementering giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter, herunder it-organisationens og it-lederens rolle. Læs mere om kurset her.

Servicedesign og digitalisering har fokus på at arbejde med digitalisering i offentlige og private virksomheder. Metoden servicedesign introduceres som en tilgang til at digitalisere. Læs mere om kurset her.

Enterprisearkitektur giver en indføring i enterprisearkitektur baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Den samlede proces fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde belyses. Læs mere om kurset her.

It-projektledelse og porteføljestyring gør den studerende i stand til at analysere, reflektere over og styre et it-projekt i en organisatorisk kontekst. Første del af kurset introducerer til koncepter, teorier og forskrifter for, hvordan man praktiserer projektledelse og porteføljestyring. Anden del af kurset viser hvordan og hvorfor disse koncepter, teorier og forskrifter ofte fejler i virkeligheden. Nye metoder og teori baseret på, hvad der rent faktisk sker i praksis, introduceres og diskuteres. Læs mere om kurset her.

Du har også mulighed for at erstatte et valgfrit kursus med et projekt, som du definerer i samarbejde med en underviser. På den måde kan du skrive indenfor præcis det område, der passer til din profil.

Endelig kan du vælge at tage valgfrie kurser fra de andre masteruddannelser på ITU. Læs mere om de enkelte valgfag i kursusoversigten. Du kan også vælge kurser fra andre udbydere af masteruddannelser, men vær opmærksom på, at du i så fald skal søge om merit, hvilket kan tage tid.

Afsluttende masterprojekt

Dit masterforløb afsluttes med, at du skriver et masterprojekt inden for et selvvalgt emne, der knytter sig til ledelse af it. Du bestemmer selv, om du vil strække masterprojektet over et eller to semestre. Det kan afhænge af udbuddet af de valgfrie kurser, du ønsker at læse. Starter du på masterprojektet allerede på tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden.

Uanset hvad du beslutter dig for, indledes forløbet med masterprojektet med et informationsmøde. Her er fokus på de praktiske rammer, problemformulering, metoder samt krav og forventninger til masterprojektet og ikke mindst sparring omkring valg af vejledere. Mødet afholdes midt i hvert semester. Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester. Hele uddannelsen afsluttes med en dimissionsfest i juni med middag for alle masterdimittender. Læs studieordningen for masteruddannelserne. Læs studieordningen for masteruddannelserne her.

Foreløbige datoer for seminarer forår 2018

Kursus
Datoer (foreløbige)
Undervisere

1. seminar
2. februar kl. 9-21

It-strategi og forretningsforståelse 2. seminar 2. og 3. marts (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16)
Jan Pries-Heje
3. seminar 6. og 7. april (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16)

4. seminar
4. og 5. maj (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16)


Eksamen
Dato kommer snarest muligt
Visionær ledelse i den datadrevne organisation 1. seminar 6. og 7. april (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16) Brit Ross Winthereik
2. seminar 4. og 5. maj (fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16)
and a team of teachers
Eksamen Datoer kommer snarest muligt

Anskaffelse og kravspecifikation

Tirsdage kl. 17-21 fra uge 5-19 Søren Lauesen
Undervisning
Se datoer her
Lars Ingemann
Eksamen
Datoer kommer snarest muligt

Undervisningen

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og gruppearbejde. Ud over underviserens teoretiske og faglige viden trækkes der også på de studerendes egne erhvervserfaringer. I undervisningen vil du derfor få mulighed for at inddrage konkrete udfordringer fra dit arbejde.

Forskningsbaseret på højt niveau
Undervisningen er forskningsbaseret og foregår på et højt akademisk niveau med inddragelse af universitetets danske og internationale forskere samt eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. Endelig gør uddannelsen også brug af inspirationsoplæg, som holdes af danske erhvervsledere. Netop denne erhvervsnære læringspraksis giver IT-Universitetets uddannelser et godt renommé i erhvervslivet.

Fokus på erhvervserfaring
De studerende kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og bidrager sammen med underviseren til en dynamisk og nuanceret forståelse af teori og praksis. Sammensætningen af studerende kan desuden udvide dit netværk i branchen.

Uddannelsen foregår på dansk, men du skal forvente faglitteratur samt undervisning på både dansk og engelsk.

Portrætter af masterstuderende

Studerende kommer blandt andet fra følgende virksomheder

Advisory Board

Master i it-ledelse er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af:

 • Ghita Thiesen (formand), Kontorchef, KL
 • Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting
 • Stig Lundbech, Direktør, Koncern IT, Københavns Kommune
 • Lars Hagerup, Manager, Health & Public Service, Accenture
 • Philip Heller-Christensen, Udviklingschef, DanskIT
 • Lars R. Andersen, Vicepresident, NNIT

Træf bedre beslutninger

»

Der er i dag et stort behov for, at ledere forstår deres rolle for at træffe kloge beslutninger inden for it og digitalisering. It-ledelse er ikke noget, som man normalt ansætter én leder til, men derimod en disciplin, der indgår i alle lederes portefølje. Det handler ikke kun om it-anskaffelser, it-drift og it-udvikling men også om tværfagligt samarbejde og strategisk udvikling af medarbejdere. Efteruddannelse af ledere er derfor afgørende set i lyset af den digitale udvikling, tilpasning og realisering af potentielle gevinster. Master i it-ledelse er således et tidssvarende og praksisnært tilbud til eksisterende og kommende ledere, der ønsker at få opgraderet deres kompetencer inden for det digitale område.

Ghita Thiesen, formand for Advisory Board og kontorchef i KL
«

Ghita Thiesen

Næsten 70 procent flere har søgt ind på IT-Universitetets Master i it-ledelse end sidste år. Især de offentlige ledere ønsker i stigende grad digitale kompetencer.

Flere og flere ledere ønsker kompetencer til at styre deres virksomheder sikkert igennem de store forandringer, der følger med digitaliseringen. IT-Universitetets Master i it-ledelse har i år modtaget hele 68 procent flere ansøgninger end i 2016. Ifølge uddannelsens leder Hanne Westh Nicolajsen er virksomhedslederne blevet bevidste om, at it i dag er et grundlæggende fundament for forretningen.

”Det er ved at gå op for stort set alle danske virksomheder, at man er nødt til at lære at tænke it anderledes. It skal ikke længere være en separat funktion, med mindre det kun drejer sig om drift. Så snart it skal tænkes strategisk, skal det være en del af forretningen,” siger hun.

Læs hele artiklen her

Studerende på Master i it-ledelse ITU.

Pris og ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist en gang årligt. Næste ansøgningsfrist er:

 • 15. maj 2018 (ansøg fra 1. februar 2018)

Vi behandler og vurderer ansøgninger samlet efter ansøgningsfristen, såfremt vi har modtaget al relevant dokumentation. Alle ansøgere modtager endeligt svar i slutningen af juni. Det annonceres her på hjemmesiden, hvis der er ledige pladser efter ansøgningsfristen, som fortsat kan søges.

Studiestart og intro

Der afholdes introarrangement i uge 35 i august 2018. Opdaterede informationer om studiestart offentliggøres her omkring 1. juni.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Uddannelse som led i aktivering?

Hvis din uddannelse er led i en aktivering, skal der foreligge en betalingsaftale (jobplan) mellem IT-Universitetet og jobcenteret eller kommunen. Kontakt jobcenteret/kommunen og bed dem bekræfte betalingsforpligtelsen for din kursusdeltagelse. Jobplanen skal uploades samtidigt med din ansøgning om optagelse. Priserne vil i dette tilfælde være højere, da vi ikke modtager statstilskud for aktiverede. Kontakt ITU Efteruddannelse for pris, inden du tilmelder dig.

Pris

Nogle masterstuderende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. På alle kurser er der fuld forplejning. Udgifterne til uddannelsen fordeler sig således:

Samlet pris  (60 ECTS)  99.300 kr. 
Pris for obligatoriske kurser
(7,5 ECTS)
13.425 kr.
Pris for obligatoriske kurser
(15 ECTS)
26.850 kr.
Pris for valgfag
(7,5 ECTS)  12.150 kr.
Pris for afsluttende masterprojekt
(15 ECTS)
21.300 kr.

Betaling

Deltagerbetaling opkræves forud for hvert semester, dvs. to gange årligt. IT-Universitetet fremsender en faktura. Når vi har registreret din første indbetaling, udsteder vi et studiekort, som du bestiller online. På en masteruddannelse betaler du løbende for de kurser, du tilmelder dig. Betalingen af kursusgebyr forefalder ved kursusstart.
 

Kursusgebyret kan ikke refunderes efter kursusstart undtagen ved udstationering, dødsfald i nærmeste familie, længerevarende alvorlig sygdom og lignende særlige omstændigheder. Dispensationsansøgning vedlagt dokumentation sendes til studieadministrationen.

Framelding skal altid ske skriftligt til ITU Efteruddannelse, efteruddannelse@itu.dk. Framelding efter ansøgningsfristens udløb vil kun i ganske særlige tilfælde berettige til refundering af deltagerbetaling.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på en af masteruddannelserne skal du mindst have en mellemlang videregående uddannelse. Fx giver følgende uddannelser adgang: bachelor, kandidat, professionsbachelor, HD, diplom eller tilsvarende.

Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring på fuld tid. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav.

Opfylder du ikke adgangskravet?

Har du ikke en mellemlang videregående uddannelse, men derimod en kort videregående uddannelse fx datamatiker, multimediedesigner eller en anden akademiuddannelse? Så kan du søge om optagelse på kvalifikationsforløbet, som opkvalificere dig til at tage en masteruddannelse på IT-Universitetet det efterfølgende semester. Læs mere om kvalifikationsforløbet her. 

Sprogkrav

Ansøgere, der har ikke har en dansk gymnasial eksamen eller en dansk adgangsgivende uddannelse, skal bestå studieprøven i dansk for at blive optaget på en masteruddannelse. Læs mere om studieprøven her.

Fra studiestart 1. september 2018 kræves endvidere, at ansøgeren kan dokumentere engelsk på B-niveau.

Ansøgning

Du søger ind på masteruddannelsen online i vores fælles ansøgningsportal for masteruddannelser. Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen. Det er dog også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne trin-for-trin vejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Dokumentationskrav

Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning. Når du ansøger, kan din dokumentation kun uploades i filformaterne PDF, doc, docx:
 • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for min. to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse.
 • Dokumentation for engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasielt B-niveau fra Danmark
 • Motiveret ansøgning

Dokumentation af erhvervserfaring
Erhvervserfaring skal dokumenteres med udtalelse fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse. En ansættelseskontrakt (hverken i original eller kopi) er ikke tilstrækkelig som dokumentation, da den ikke siger noget om et ansættelsesforholds varighed. Selvstændige bedes dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i firmaet af en vis volumen. Fx i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Motiveret ansøgning
IT-Universitetet vil gerne sikre sig, at de studerende, der optages på uddannelsen, er dem, der vil få det største udbytte af uddannelsen. Du bedes derfor kort og præcist redegøre for, hvordan du mener, at denne uddannelse kan fremme din faglige udvikling. På den baggrund vælger vi, hvilke studerende der optages i tilfælde af flere ansøgere, end der er plads til på uddannelsen.

Dokumentation for engelsk på B-niveau
Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være to år gammelt.
  • Krav til engelsktest:
   • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 550
   • TOEFL IBT testresultat: mindst 80
   • IELTS (academic) testresultat: mindst 6.0
   • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
   • Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen, en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra Danmark gennemført på dansk (gælder dog ikke dansksprogede professionsbacheloruddannelser).

Det er muligt at søge, før du har gennemført en eventuel sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere, og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest tre uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS. Bemærk, at der kan forekomme en del ugers ventetid i forhold til sprogtests.

Opfylder du ikke ovenstående, men mener du, at du har kvalifikationerne til følge undervisningen på engelsk på et akademisk niveau, kan du søge om dispensation for sprogkravet.

Akkrediteret masteruddannelse

Når du har afsluttet masteruddannelsen (60 ECTS svarende til 1 års fuldtidsstudier), får du titlen Master i it (Professional Master of IT). ACE Denmark har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.
Mere

Skjul

Seminar om it-innovation

Optagelse af seminaret med overskriften: Hvordan skaber man it-innovation, når vejen er ukendt, som foregik den 4. maj.

På seminaret præsenterede Hanne Westh Nicolajsen, forsker og linjeleder på Master i it-ledelse teoretiske tilgange til at skabe et fundament for forandringer og it-innovation. Hun gennemgik en model til at arbejde med både drift og udforskning sideløbende, så man sikrer, at forandringen går den rette vej skridt for skridt.

Thomas Kastrup, Lead Enterprise Architect hos DONG Energy, præsenterede en model for organisatorisk håndtering af it-innovation og tog afsæt i konkrete eksempler for at forklare, hvordan DONG Energy arbejder med it-innovation i praksis.

På seminaret blev uddelt et magasin med en række relevante artikler. Download magasinet her. Ønsker du magasinet tilsendt, kan du sende en adresse til ncga@itu.dk.

Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk