Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Master i interaktionsdesign

Master i interaktionsdesign

Master i interaktionsdesign er en deltidsuddannelse til dig, som vil navigere endnu bedre i den digitale verden. Du får kendskab til de nyeste teorier og principper og fokuserer på udvikling, vurdering og implementering af interaktive digitale medier og produkter. Vi udforsker områder som designprocesser, User Experience, innovation, servicedesign og konceptudvikling, men kommer også omkring sociale medier samt digitale og mobile platforme.

Du får værktøjer til at kommunikere med udviklere og leverandører og bliver bedre til at stille krav til it-systemer set med brugernes øjne. Kort sagt vil du tilegne dig nye metoder og teknikker, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Dertil kommer evnen til at anvende forskellige samarbejdsformer, så du kan begå dig i tværfaglige teams og projekter, hvor de fleste produkter udvikles. Master i interaktionsdesign er en enestående mulighed for erhvervsfaglig fordybelse og refleksion på et højt akademisk niveau.

DIG
Uddannelsen er for dig, der er erfaren i udvikling af digitale produkter, og som gerne vil styrke din professionelle faglighed med teoretisk viden på et akademisk højt niveau. Uddannelsen er også for dig, der er ny i arbejdet med digitale udviklingsprocesser.

Du ønsker at styrke dit arbejde som fx:

 • Grafisk designer
 • Designchef
 • Usability Manager
 • UX Specialist
 • Webmaster
 • Community Manager
 • Social Media Manager
 • eller tilsvarende 

Du er velkommen til at kontakte uddannelsen linjeleder Lene Nielsen, hvis du har spørgsmål omkring uddannelsens faglige indhold.

Hvordan skaber det digitale Danmark sammenhæng?

Kom til gratis seminar onsdag den 24. januar om borgernes digitale kontakt til det offentlige og få input til arbejdet med digitalisering.


Læs mere og tilmeld dig her

Høje krav til interaktionsdesignere

Alle, der arbejder med kommunikation og it, arbejder med interaktion, men det er ikke alle, der arbejder målrettet og strategisk med de processer og teorier, der findes på området. Dertil kommer, at de hastige forandringer inden for it og udviklingen af it, stiller store krav til alle, der arbejder med digitale produkter - hvad enten det er apps, websider eller Internet of Things - og brugerne har store forventninger til it-produkter.

Derfor bliver kompetencer inden for interaktionsdesign, konceptudvikling, servicedesign, designprocesser, brugeroplevelser og usability vigtige i dag og i fremtiden. Både fra et strategisk synspunkt og i arbejdet med udvikling af nye tjenester.

Værdien af en master i interaktionsdesign

På uddannelsen får du det teoretiske grundlag, der styrker og udvikler dine personlige og faglige kompetencer.
Du vil:
 • styrke din evne til at navigere i komplekse designprocesser.
 • skærpe din forståelse for teknologiens udfordringer og muligheder i forhold til forretningen.
 • styrke dit talent til at udarbejde koncepter og træffe beslutninger baseret på brugerforståelse.
 • styrke din evne til at inddrage innovationsprocesser i forretningen.
 • udvikle dine kompetencer i forhold til at forstå brugere, designprocesser og valg af teknologi.
 • blive bedre rustet til at styre underleverandører.
Samlet giver uddannelsen et solidt afsæt for et karrierespring og åbner nye faglige muligheder for dig.

Tilpasset dit job

Master i interaktionsdesign er et deltidsstudie, der er skræddersyet, så det er muligt at passe både fuldtidsarbejde og familie ved siden af studiet. Det anbefales at tage uddannelsen på to år, da den er designet som et progressivt forløb. Men det er også muligt at tage uddannelsen over flere år og derved fordele både personlige og økonomiske ressourcer over op til seks år.

10-12 timer om ugen

På hvert kursus er undervisningen koncentreret på to weekendseminarer af to dages varighed. Seminarerne afholdes lørdag og søndag fra kl. 9.00 til kl. 18.30. Der er fuld forplejning begge dage. Imellem seminarerne får du online vejledning og løser opgaver. Alle kurser afsluttes med en eksamen. Du skal regne med at bruge cirka 10-12 timer om ugen per kursus af 7,5 ECTS (inkl. undervisning), men arbejdsbelastningen varierer afhængig af, hvordan kurset er planlagt. I perioder vil arbejdsbyrden være mere koncentreret fx omkring eksamen.

En masterstuderende fortæller

Studiets opbygning

Master i interaktionsdesign - studiestart i august
1. semester
Interaktions design – teori og metode
7,5 ECTS
Strategisk innovation
Kurset foregår på engelsk *
7,5 ECTS
2. semester
Usability og User Experience
– formidling og metode

7,5 ECTS
Servicedesign
Kurset foregår på engelsk *
7,5 ECTS
3. og 4. semester
Valgfag
7,5 ECTS
Valgfag
7,5 ECTS
Opstartsseminar

Afsluttende hovedopgave

15 ECTS
 

* Opgaver til faget skal afleveres på engelsk, men du bliver ikke bedømt på dine engelskkundskaber.

Studieforløb

Master i interaktionsdesign består af en række obligatoriske kurser, som beskæftiger sig med interaktionsdesign set fra forskellige perspektiver. Der er progression i uddannelsen, så du ved afslutningen af de to første semestre har beskæftiget dig med interaktion på individniveau, på serviceniveau og på et strategisk forretningsmæssigt niveau.

Fra ide over koncept til produkt
Kurset, Usability og User Experience, går helt tæt på den enkelte bruger. Servicedesign beskæftiger sig med design af services, både interaktionen og selve forløbet. På kurset, Strategisk innovation, vil du arbejde med forretning og innovation via design. Endelig kæder kurset, Interaktionsdesign, de forskellige niveauer sammen med henblik på at skabe nye produkter og services.

Brug den nye viden med det samme
Der er både teori og et hands-on element i alle fire obligatoriske kurser. Det betyder, at du direkte kan omsætte den viden, som du erhverver dig i løbet af semestret, i dit daglige arbejde. Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it, interaktionsdesign eller på engelsk Master of IT, Interaction Design.

Læs studieordningen for masteruddannelserne her.

Obligatoriske fag

Usability og User Experience - formidling og metode introducerer dig til teorier, principper og praksis inden for brugervenlighed. Usability er et kerneområde med fokus på, hvordan det enkelte menneske oplever og bruger forskellige interaktionsformer. Du lærer at vælge brugerundersøgelsesmetoder, udføre dataindsamling og analysere data. Kurset kan tages som enkeltfag i foråret - læs mere om kurset her.

Underviser: Lektor Louise Barkhuus

Servicedesign introducerer til teorier og praksis inden for servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og workshops præsenterer kurset konceptuelle og operationelle værktøjer til analyse og forbedring af eksisterende services såvel som udvikling af nye services. På kurset vil du udforske emner, som er centrale for servicedesign såsom den teknologiske kontekst for services, servicestrategi, journey mapping, vurdering af user experience relateret til services, touch-point analyse og design, serviceinteraktion, front- og back-stage design, udvikling af service blueprints, service prototyping, service co-creation, forandringsledelse og service implementering. Kurset kan tages som enkeltfag i foråret - læs mere om kurset her.

Underviser: Lektor Jose Abdelnour-Nocera

Interaktionsdesign diskuteres og analyseres feltet interaktionsdesign. Vi arbejder med, hvordan du kan udvikle din viden og færdigheder med henblik på at skabe nye, relevante og nyttige produkter, services og oplevelser. Du vil i forløbet opnå følgende kompetencer: Forståelse for designsituationen, analyse af interaktionsformer, designmetoder og udvikling af sketches, prototyper og wireframes. Kurset kan tages som enkeltfag i efteråret - læs mere om kurset her.

Underviser: Lektor Jonas Fritsch

Strategisk innovation (Strategic innovation by design) introducerer dig til de forretningsmæssige aspekter af design, herunder hvordan design kan understøtte innovation, løse forretningsmæssige problemer og øge konkurrenceevnen. Du bliver præsenteret for forskellige innovationsmetoder. Du får en grundlæggende forståelse af, hvad design er og vil få kendskab til designpraksis og anvendelse af designprocesser. Kurset kan tages som enkeltfag i efteråret - læs mere om kurset her.

Valgfrie kurser

User Experience og agil udvikling

Få brugeroplevelsen ind i systemudviklingen – med fokus på agil udvikling. Agile metoder udfører udviklingsaktiviterne meget hurtigere end i traditionel software udvikling. Det skaber nye krav til traditionelle UX design og testmetoder. På kurset udforsker vi, hvad agil softwareudvikling er og ser på de tilgange, der er til at kombinere UX med agil udvikling. Kurset kan tages som enkeltfag i efteråret - læs mere om kurset her.

Undervisere: Lektor Lene Nielsen og ekstern lektor Tina Øvad Pedersen.

Personas og målgrupper
Hvordan man indsamler data om målgrupperne og bruger denne viden i designprocessen. Vi ser blandt andet på, hvordan du finder målgruppen for en ny hjemmeside, og hvordan du kan anvende personas. Hvordan designer du et koncept på baggrund af din analyse? Hvad er de forskellige scenarier? Kurset kan tages som enkeltfag i efteråret - læs mere om kurset her.


Undervisere: Lektor Lene Nielsen og ekstern lektor Paul Metelmann.

Udvikling af digitale forretningsmodeller
Om at udvikle nye forretningsområder, der tænker de forskellige mobile platforme ind i forretningen. Målet er at gøre dig i stand til at analysere og redegøre for de forretningsmæssige problemstillinger såvel som at udvikle og beskrive strategier for virksomhedens udnyttelse af mobile enheder. Kurset kan tages som enkeltfag i foråret - læs mere om kurset her.


Undervisere: Lektor Ahmad Ghazawneh og ektern lektor Carsten Levin.

Lokal forankring / global forretning
Kurset beskæftiger sig med en ny måde at arbejde med innovation og iværksætteri på og bruger en designtilgang til at arbejde med konkrete forretningsmæssige udfordringer i lokale virksomheder på Bornholm.

Undervisere: Lektor Lene Nielsen.

Du kan også vælge at tage valgfag fra de andre masteruddannelser. Se kursusoversigten.

Afsluttende masterprojekt

Uddannelsen afsluttes med, at du skriver et masterprojekt indenfor et selvvalgt emne, der knytter sig til interaktionsdesign og digital kommunikation.

Du kan starte på masterprojektet allerede i tredje semester eller vente til fjerde semester. Vælger du at starte på det i tredje semester, læser du dine to valgfrie kurser sideløbende. Venter du med at skrive masterprojektet til det sidste og fjerde semester, har du færdiggjort dine valgfrie kurser forinden. Så du bestemmer selv, om du vil bruge et eller to semestre på masterprojektet. Det kan også afhænge af udbuddet af de valgfrie kurser, du ønsker at læse.

Masterprojektet indledes med et seminar om problemformulering, metoder, krav og forventninger til projektet. Herefter skal du aflevere din problemformulering og får på baggrund af den tildelt en vejleder.

Masterprojektet afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester. Der afsluttes med en dimissionsfest. Når du har afsluttet uddannelsen (60 ECTS), får du titlen Master i it - interaktionsdesign (Professional Master of IT). ACE Denmark har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse.

Læs studieordningen for Master i interaktionsdesign her.

Mere

Skjul

Undervisningen

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og gruppearbejde. Ud over underviserens teoretiske og faglige viden trækkes der også på de studerendes egne erhvervserfaringer. I undervisningen vil du derfor få mulighed for at inddrage konkrete udfordringer fra dit arbejde.

Forskningsbaseret på højt niveau
Undervisningen er forskningsbaseret og foregår på et højt akademisk niveau med inddragelse af eksterne undervisere med stor praktisk erfaring. Netop denne erhvervsnære læringspraksis giver IT-Universitetets uddannelser et godt renommé i erhvervslivet.

Fokus på erhvervserfaring
De studerende kommer fra såvel offentlige som private virksomheder og bidrager sammen med underviseren til en dynamisk og nuanceret forståelse af teori og praksis. Sammensætningen af studerende kan desuden udvide dit netværk i branchen.

Advisory Board

Master i interaktionsdesign er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af:

 • Loba van Heugten, Sr. Design Researcher, Microsoft
 • Anders Kirkeby, Head of Technical Product Management, SimCorp
 • Jan Topp Rasmussen, tidligere CIO/Director, SKAT
 • Allan Lundgaard Hamilton, Director, Sales & Marketing, Visma Consulting A/S
 • Morten Gade, Partner & Head of Digital, Kontrapunkt
 • Jesper Fagerlund, Head of Digital Design, Bysted
 • Glenn Vandkrog, Creator and Owner, Waterhook
 • Nikolaj Nøhr-Rasmussen, Site Manager, User Experience Competence Center, Volvo Cars Corporation
 • Kirsten Bagger Nielsen, User Experience and Interaction Designer, Danfoss
 • Mette Ebdrup, Kommunikationschef, Lægeforeningen
 • Peter Bertelsen, Manager for Concepts & Design, Grundfos Holding A/S

Seminar om it-innovation

Optagelse af seminaret med overskriften: Hvordan skaber man it-innovation, når vejen er ukendt, som foregik den 4. maj.

På seminaret præsenterede Hanne Westh Nicolajsen, forsker og linjeleder på Master i it-ledelse teoretiske tilgange til at skabe et fundament for forandringer og it-innovation. Hun gennemgik en model til at arbejde med både drift og udforskning sideløbende, så man sikrer, at forandringen går den rette vej skridt for skridt.

Thomas Kastrup, Lead Enterprise Architect hos DONG Energy, præsenterede en model for organisatorisk håndtering af it-innovation og tog afsæt i konkrete eksempler for at forklare, hvordan DONG Energy arbejder med it-innovation i praksis.

På seminaret blev uddelt et magasin med en række relevante artikler. Download magasinet her. Ønsker du magasinet tilsendt, kan du sende en adresse til ncga@itu.dk.

Skab gode resultater

Jeg læser Master i interaktionsdesign for at videreudvikle mine kompetencer, så jeg kan skabe tættere samspil mellem it og mennesker. Det handler for mig om, hvordan vi får bedre brug af IT og en forståelse for, hvorfor noget virker hos nogle brugere, og ikke virker hos andre.

Først og fremmest er jeg glad for, at det vi lærer har en meget tæt tilknytning til praksis. De værktøjer, vi lærer kan stort set anvendes med det samme, og give bedre resultater for virksomheden - og brugerne naturligvis.

Masteruddannelsens tilknytning til forskning er meget brugbar til at forstå, hvad der virker i de store rammer. Samtidig med at vi kan lave egne undersøgelser, som kan påvise hvad der virker i den konkrete opgave. Jeg har stor nytte af kurserne, også i forhold til mit daglige arbejde. Det, jeg lærer på masteruddannelsen, er stort set direkte omsættelig.

For min karriere betyder det, at jeg kan skabe bedre resultater i min hverdag, når vi taler it og brugere. Men også, at jeg kan få en bedre forståelsesramme for, hvad man skal gøre med it, så det virker hos brugerne. Der er desværre mange it-projekter, som ikke har tænkt brugerne ind som en del af udviklingen, og som går målrettet efter et teknisk bedre produkt, uden at det bliver bedre for brugerne.

Thomas Bülow

»

De værktøjer, vi lærer kan stort set anvendes med det samme, og give bedre resultater for virksomheden - og brugerne naturligvis.

Thomas Bülow Skouborg, marketingkoordinator i Dagrofa
«

Top