Dataforståelse i et retsligt og etisk perspektiv

Et øget fokus på anvendelse af data får mange til at spørge: hvad kan vi bruge data til? Men de seneste års fokus på tillid, ansvarlighed og etik får nu mange til at stille spørgsmålet: hvad bør vi bruge data til?

At kunne svare på det spørgsmål kræver indsigt i kompleksiteten i datadrevne beslutninger. Man skal vide, hvad data er, hvor data kommer fra, og hvordan data anvendes i organisationen. Man skal kunne gennemskue og forudsige, hvordan data understøtter beslutninger. Hvem tager egentlig beslutningerne i automatiserede processer? Hvordan er beslutningerne understøttet af data? Og hvad er konsekvenserne for brugerne og forretningen for denne brug af data nu og på sigt? Er der retlige og etiske konsekvenser, som vi skal være opmærksomme på?
Kort sagt: Hvordan skelner vi mellem, hvad vi kan med data, og hvad vi bør med data?

Kurset giver en forståelse af, hvad data er, og hvad der sker med data fra start til slut i en proces, hvor data starter fragmenteret i organisationen til data indgår i forretningsprocesser og fuldautomatiske afgørelser. Deltagerne får overblik over, hvor i processen beslutninger med afgørende konsekvenser for forretningen bliver taget, samt indblik i nogle af de retlige problemstillinger vedrørende anvendelsen af data.
 

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

 • Få et indblik i data verden, så du er bedre klædt på til at tale med specialister
 • På en enkelt måde skabe et første overblik over datastrømme i din organisation
 • Arbejde med dataretlige og etiske principper for dataanvendelse
 • Forstå hvilke muligheder og risici/afhængigheder brug af data kan give
 • Forstå de forretningsmæssige implikationer i at bruge data, som en driver i forretningen

 

Undervisningen

Kurset er fordelt på to halve dage. Første dag fra kl. 9-13 og anden dag fra kl. 13-16.

Dag 1: Dataforståelse

 • Hvad er data?
 • Overblik over data, herunder ideer til klargøring og behandling af data

Dag 2: Dataanvendelse og dataretlige principper

 • De dataretlige og etiske principper for dataanvendelse
 • Case, hvor vi arbejder med risici og de forretningsmæssige implikationer

Begge dage ligger op til interaktion og involvering af deltagerne.

Dag 1: Dataforståelse
Data er mange forskellige ting. Mange organisationer fokuserer ofte på persondata, men alle it-systemer producerer og anvender data lige fra økonomisystemer til produktionssystemer. Dertil kommer eksterne data fra leverandører eller andre datakilder som fx DMI eller Geostyrelsen.

At arbejde med data kræver, at man ved, hvad data er, og hvilke data man har brug for. De fleste data skal behandles og/eller beriges, før de kan indgå i organisatoriske processer. Man skal derfor gøre sig klart, hvilke data man ønsker at anvende til hvilke formål, samt hvem der ejer de pågældende data.

Når man har overblik over data, skal man have klarlagt, hvilke formater data findes i. Hvor valide er data? Hvad er deres vedligeholdelsessekvens? Hvilke konsekvenser har det for vores organisation/vidensniveau/kompetenceniveau, at vi inddrager disse og/eller flere data? Skal man berige data, blot fordi man kan? Anvendes data til effektivisering, automatisering eller ny innovation, og hvilke konsekvenser har det? Udvikler vi et støtteværktøj eller et autonomt værktøj? Og har værktøjets anvendelse konsekvenser for vores produkter, organisation eller marked? Er der beslutninger, der bliver taget og i så fald hvor?

Disse overvejelser er afgørende for at træffe beslutninger om anvendelsen af data og for en bevidsthed om det grundlag beslutningerne bliver truffet på. Desuden skaber overvejelserne afsæt for at vurdere den forretningsmæssige betydning af disse databaserede beslutninger, herunder også i et dataretligt og etisk perspektiv.


Dag 2: Data anvendelse og dataretlige principper
Når vi har klarlagt de fire H’er Hvilke, Hvorfra, Hvortil, Hvordan, kan vi se på anvendelsen af data ud fra organisatoriske, dataretlige og etiske perspektiver.

 • Hvem skal have adgang til data?
 • Hvordan kan/skal data anvendes?
 • Skaber anvendelsen nye risici, som vi skal være opmærksomme på?
 • Skaber anvendelsen af data afhængigheder af andre, som kan være afgørende for vores forretning?
 • Hvordan minimerer vi disse risici og afhængigheder?
 • Hvilke dataretlige principper skal vi anvende?
 • Hvilke etiske problemstillinger skal vi overveje?

Vi tager udgangspunkt i de dataretlige principper, som GDPR er baseret på og drøfter, om vi altid skal anvende dem, eller om der er andre principper, vi kan anvende.
I anvendelsen af data skal man være særligt opmærksom på, om nogle kan kontaminere data eller data kan gå tabt. Man skal også være opmærksom på afhængighedsforhold, hvis man ikke selv ejer data. Data kan fx komme fra en offentlig kilde eller fra produktionen, hvor data ejes af det firma, der leverer robotter til produktionen som fx Siemens.

Dernæst skal man spørge sig selv, hvilken viden man ønsker at være i besiddelse af. Data kan vise, at vores CO2-beregninger er beregnet forkert, eller at grænseværdierne i produktionen er forkerte. Får vi viden, som vi ikke kan sidde overhørig? Det kan skabe retlige og/eller etiske problemstillinger, som man ikke tidligere har været opmærksom på.

Arbejdet med data kan desuden ændre hele måden, vi driver vores forretning på, som fx fiskere, der tidligere fiskede efter strømforhold og viden om fiskestrømme, men i dag fisker efter sonar. Det skaber en afhængighed af teknologi, som man skal være bevidst om og tage et informeret valg i relation til.

Vi inddrager også etiske overvejelser. Igen baseret på de etiske/moralske principper som GDPR bygger på, kombineret med andre tilgange til de etiske overvejelser, herunder spørgsmålet om etik over hovedet bør spille en rolle for vores forretningsmæssige brug af data.

Ved hjælp af en case ser vi til slut på følgende:
Hvordan indgår data i forretningsprocesser som fx fuldautomatiske afgørelser? Hvor ligger ansvaret for afgørende og beslutninger? Hvilken betydning har det for forretningen, når vi automatisere, effektivisere og udvikler med data? Hvilken betydning har it-sikkerhed i den sammenhæng?

Underviser på kurset

Underviser på kurset
Henrik Mansfeldt Witt har været advokat i mere end 25 år. Han er også forretningsmand og ekstern lektor på ITU, hvor han underviser i GDPR.

Henrik Mansfeldt Witt har arbejdet med brugen af data som advokat, underviser og forretningsmand i mere end 15 år. Han er ekspert i GDPR og i reguleringen af datadrevet forretningsmodeller. Han har igennem sit mangeårige arbejde som advokat og bestyrelsesmedlem og som medejer af en række virksomheder en stor forståelse for, hvordan data kan bruges og bliver brugt.

Henrik Mansfeldt Witt har også arbejdet meget med brug af industridata og har i sin egenskab af certificeret IT-advokat et omfattende kendskab til rettigheder til data, brug af data, integrationer og fejlkilder.

Henrik Mansfeldt Witt har en meget omfattende undervisningserfaring. Han har blandt andet undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og ITU. På CBS’ bestyrelsesuddannelse som formand og på advokatfuldmægtigkurser i retorik sammen med en retoriker.

Henriks undervisning er altid praktisk orienteret og inddragende.
”I disse år er mulighederne ved data enormt hypede, men tilbage står stadig spørgsmålene om, vi skal bruge data, bare fordi vi kan, og hvad det i givet fald er, vi kan og skal gøre som virksomhed med de data, som virksomheden producerer.”

Data kan give anledning til nogle langt mere komplekse etiske overvejelser end andre teknologiske værktøjer. Blind tro på data kan hæmme virksomheders kritiske dataforståelse, og derfor må virksomheder gøre sig de nødvendige etiske, retslige og forretningspolitiske overvejelser om data allerede i planlægningsfasen, vurderer IT-advokat Henrik Mansfeldt Witt.

Læs hele artiklen her

DIG

Kurset henvender sig til dig, der enten arbejder med eller leder udviklingen og/eller implementeringen af strategiske digitaliseringstiltag, herunder ledere, ledende medarbejdere, projektledere, konsulenter m.fl. Fælles er ønsket om indsigt i problemstillinger vedrørende anvendelse af data og evnen til bedre at reflektere over anvendelse af data, herunder hvilke afhængigheder, risici, retlige og etiske udfordringer det kan skabe for forretningen.

Praktisk info

Tid og sted
Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig kurset, men du kan holde dig orienteret om nye datoer ved at tilmelde dig interesselisten her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 5.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms.

Adgangskrav og tilmelding

Kurset foregår på dansk og udløser ikke ECTS-point, da det ikke knytter sig til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Begrænset antal pladser
Der er et  begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

... Du også kan tage kurset Data Intelligence

Kurset giver en teoretisk forståelse af data og de værktøjer, man kan bruge, når man analyserer data.

Læs om kurset 'Data Intelligence' her