Digitale trends og nye perspektiver - AFLYST


Om kurset

Den organisatoriske virkelighed er under pres og kræver nye måder at tænke og arbejde på. Med fokus på digitale trends og presset for digital transformation klædes deltagerne på til at tænke i nye muligheder.

Silicon Valley er til stadighed kendt som den førende globale teknologihub, hvor digital innovation er i højsædet. På studieturen besøger vi en række udvalgte virksomheder, der er førende i at skabe nye muligheder med udnyttelse af nye teknologier. Det er alle virksomheder, som har skabt digital transformation med betydning for marked, organisation og samarbejdspartnere. Udover virksomhedsbesøg får vi oplæg af forskere fra et af områdets universiteter.

Deltagernes udbytte
Vi går bag om hypen og får indsigt i de reelle muligheder, faldgrubber og risikoelementer. Studieturen giver en fortættet vidensopbygning med fokus på deltagernes interesser. Der bliver rig mulighed for undervejs at reflektere og diskutere med gruppen af deltagere, foruden forskere fra IT-Universitetet samt Innovation Centre Denmark Silicon Valley, som er medarrangør af studieturen.

Kurset gør den studerende i stand til at:

  • Beskrive generelle muligheder og udfordringer ved digital transformation.
  • Reflektere over egen og andre organisationers muligheder for og udfordringer ved digital transformation.
  • Analysere muligheder og udfordringer for en given digital transformation på baggrund af fagets teori og eksempler med henblik på at udarbejde en plan for arbejdet med digital transformation.

Hvorfor tage til Silicon Valley?

Silicon Valley er forsat førende indenfor tech og innovation og holder sit sorte bælte i venture dreven tech-udvikling. Udvikling og innovation lever af investeringer, og i Silicon Valley lægges stadig langt flere venture investeringer end noget andet sted i verden. På en enkelt uge i Silicon Valley investeres for 1,2 mia. USD i venture investeringer. Det er dobbelt så meget, som der investeres i Danmark på et helt år.

Silicon Valley er også centrum for nogle af verdens største virksomheder, som Salesforce, Apple, Google, Facebook og Netflix, der alle har hovedkvarter i regionen. Disse virksomheder driver også techudvikling, investeringer og innovation.

Endelig er Silicon Valley og Bay Area hjemsted for nogen af verdens førende universiteter herunder Stanford University og UC Berkeley. Stanford University tilbyder en del efteruddannelser indenfor teknologier, men de har ikke øje for teknologier i en ledelsesmæssig implementering. Stanford er USA’s bedste universitet, verdens 3. bedste universitet, og det 5. bedste universitet i verdenen inden for kliniske studier og sundhedsvidenskab. UC Berkeley er det 7. bedste universitet inden for samme kategori. Læs mere her.


golden gate bridge
Silicon Valley er såldes verdens centrum for ekspertise i digitalisering, og desuden er Silicon Valley tankesættet en betragtelig faktor for, at vi kan møde nogle af de mest betydningsfulde personer inden for digitalisering. Silicon Valley tankesættet imødekommer sparring med personer, som man ikke kender på forhånd og ser på nye bekendtskaber som oplagte muligheder for forretning og partnerskaber. Det er en jagt på muligheder i et tankesæt - hvor nej betyder nej til uudnyttet potentiale – og ja betyder en ny kontakt på et område, man ikke kendte til før.

Undervisning

Hovedelementet i undervisningen er en studietur til Silicon Valley og omegn med besøg hos virksomheder, der på forskellig vis har formået at anvende nye digitale technologier til at skabe digital transformation i deres organisation. 

Dels gives forelæsninger om digital transformation med undervisere fra et af områdets universiteter. Der er desuden afsat tid undervejs til refleksionsworkshop, som danner baggrund for afklaring af, hvad den enkelte deltager vælger at arbejde med.

Selve studieturen foregår i uge 47 med program fra mandag til fredag eftermiddag. Der vil være "meet and great" søndag aften i uge 46. Før studieturen vil der desuden være en tre timers faglig workshop på IT-Universitetet den 5. november 2020.

Før studieturen
Før studieturen den 5. november vil der være en faglig workshop med blandt andet et fagligt oplæg, der rammesætter faget med fokus på digital transformation. Oplægget danner baggrund for gruppedannelse og gruppearbejde. Formålet er dels at kigge på digital modenhed i organisationer, samt at lære de andre deltagere at kende.

Der vil desuden være afsat tid til gennemgang af læringsmål og eksamensopgaven. Rent praktisk er der mulighed for at deltagerne kan blive og arrangere fx samkørsel under studieturen eller andet praktisk med hinanden.

Efter studieturen
Efter studieturen tilbydes vejledning. Vejledning foregår i klynger af 4-5 studerende. Her vil der være fokus på at skærpe vinklen på den konkrete udfordring, der arbejdes med i eksamensopgaven, herunder anvendelse af teori, formidling med mere. Dato for vejledning er den 8. december 2020.

Detaljeret program for studieturen er endnu ikke fastlagt.


Overordnet program for studieturen

Studieturens fem dage vil have forskellige temaer. Følgende udkast til program viser, hvilke temaer der vil være i fokus på hvilke dage:

Sunday: Introduction
- Meet and greet

Monday: Perspective of Digitization
- Orchestrate the Digital Transformation
- The Role of Leadership in Digitization

Tuesday: Technology Drivers
- Internet of Actions: applying IoT in Business
- Explainable AI: Unlocking the Blackbox

Wednesday: What is next
- Emerging Technologies: blockchain
- Emerging Technologies and Disruptive Business Models

Thursday: Applying Innovation
- Lifelong Learning and Future of Skillset
- Meetup and dinner with entrepreneurs and intrapreneurs

Friday: Reflection on Learnings
- Digitization Leadership Challenge
- Inspirational Talk

proposed framework

Se overordnet program for studieturen. Det detaljerede program for studieturen i efteråret 2020 med oplægsholdere og virksomheder er først færdigudviklet seks uger før selve studieturen. Tilmeldte til studieturen får tilsendt programmet.

Du kan se et eksempel på et program fra en tidligere studietur arrangeret af Innovation Center Denmark i Silicon Valley. Bemærk, at denne studietur havde et andet tema, end studieturen i efteråret 2020. Programmet kan give et indtryk af, hvordan studieturen skrues sammen samt hvor mange elementer, der indgår.


Eksamen og oplæg for egen organisation

Eksamen er skriftlig med individuel mundtlig forsvar og med karakteren bestået/ikke bestået.

Del 1: Den skriftlige eksamen
Første del består af en synopsis med besvarelse af specifikke spørgsmål. Omfanget er på fem sider. Ved flere studerende sammen + 3 sider per studerende. Det vil fx sige, at to studerende skal skrive otte sider. Synopsen afleveres i IT-Universitetets læringsportal LearnIT.

Del 2: Det mundtlige oplæg for egen organisation
Anden del, der ligger efter skriftlig feedback på opgaven, består af et mundtligt oplæg. Hver deltager har fem slides og 10 minutter til at pitche deres ide til digital transformation. Hvis flere studerende arbejder sammen, så gives der fem minutter ekstra per studerende og to ekstra slides. Det vil sige to studerende får 15 minutter og syv slides. De studerende pitcher for resten af holdet og eventuelt delt op i grupper.


De studerende pitcher for eksaminator eventuelt delt op i grupper. Alle har mulighed for at invitere nærmeste leder eller kollegaer fra egen organisations lederteam med til denne dag - det er dog ikke påkrævet.

Der er et fast fællespensum på kurset, og de studerende har mulighed for at finde yderligere litteratur, der passer til deres emne. Studerende på Master i it-ledelse
kan desuden benytte litteratur fra tidligere fag som supplement

Praktisk

Vær opmærksom på, at vi har rykket tilmeldingsfristen til den 10. august. Det er meget vigtigt, at du venter med at bestille flybilletter og hotel, indtil IT-Universitetet har bekræftet, at turen gennemføres. Du hører fra os medio august 2020.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på kurset. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende, og betalingen ikke kan refunderes ved eventuel afmelding af kurset, fx pga. sygdom. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Prisen for studieturen er 26.000 kr.

Tilmelding til turen er bindende.

Opkræves forud
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for studieturen og er en forudsætning for, at du kan deltage på studieturen, følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers e-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din e-boks via dit CPR-nummer.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen inkluderer følgende:

  • Undervisning på kurset og studieturen, herunder fagligt oplæg før studieturen
  • Kaffe, te, let frokost og frugt i løbet af dagene på studieturen
  • Vejledning og eksamen (to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen)
  • Lokal transport i Silicon Valley (dog ikke til og fra lufthavne)
Betalingen inkluderer IKKE:
  • Fly, visum og hotel
  • Morgenmad og aftensmad
  • Rejse- og ulykkesforsikring eller nogen form for anden forsikring

Dette er for at give deltagerne størst mulig fleksibilitet til ud- og hjemrejse, samt tilgodese individuelle behov for at transport- og opholdsbetingelser som fx bonusordninger eller forlængelse af opholdet. IT-Universitetet opretter et online forum, hvor deltagere kan koordinere fx samkørsel, flyafgange eller lignende, som gør det muligt at rejse samlet. IT-Universitetet forventer desuden at pre-booke et hotel, så deltagerne kan indkvatere sig på samme hotel. IT-Universitetet kan også foreslå alternativer til dette hotel. 

IT-Universitetet varetager ikke visum-ansøgninger, da der i ansøgningen kan indgå personlige oplysninger.

Deltagerne får i god tid inden afrejse fyldigt materiale med relevante praktiske informationer.

Forbehold

Studieturen gennemføres KUN ved minimum 15 tilmeldte deltagere inden den 10. august 2020.

IT-Universitetet hæfter ikke for direkte eller indirekte tab. Dette betyder, at i tilfælde af aflysning sker fra IT-Universitetets eller vores samarbejdspartners side, fx på grund af force majeure (epidemier, krigshandlinger, naturkatastrofer), hæfter IT-Universitetet ikke for dine egenbetalte fly- og hoteludgifter.

Desuden forbeholder IT-Universitetet sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 3069 8806

Email: efteruddannelse@itu.dk