Visionær ledelse i den data-drevne organisation

Om kurset

Store datamængder stiller nye krav til organisationer, men tilbyder også nye muligheder. Dette kursus vil gøre den studerende i stand til at stille kritiske og konstruktive spørgsmål til data, til at visualisere og fortolke data samt begrunde og sandsynliggøre indsigter skabt på baggrund af de anvendte metoder og datasæt med henblik på at anvende disse indsigter til ledelsesformål.

Hvad ville data kunne fortælle, hvis vi stillede de rette spørgsmål? Fremtidens virksomheder og offentlige organisationer skal kunne operere i miljøer og på markeder, der er kendetegnet af en høj grad af kompleksitet.

Digital innovation og bedre håndtering af store datamængder (big data analytics) præsenteres ofte som en løsning på denne kompleksitet og som det, der kan skabe overblik, (mer-)værdi og gennemsigtighed.

Kan de nye muligheder for at indsamle og visualisere data skabe grobund for bedre og mere effektive beslutninger træffes og for forretningsudvikling?

Dette kursus tilbyder metoder til kritisk og konstruktivt at omfavne de nye muligheder store datamængder tilbyder til den visionære leder. Kurset tilbyder en tilgang til data i organisationer, hvor man fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at ’læse’ organisationen.

Filosofien er kort sagt, at de spørgsmål man stiller til data skal være mindst lige så komplekse, som de betingelser data bliver til og cirkulerer under.

Gennem projektarbejde introduceres til forskellige metoder til datavisualisering og analyse. Der arbejdes med problemstillinger fra egen organisation og med de muligheder datavisualisering og analyse åbner for i forhold til beslutningsprocesser.

Efter endt deltagelse er det hensigten at de studerende skal kunne:

  • Beskrive en kompleks organisatorisk problemstilling.
  • Anvende en vifte af begreber og digitale metoder til visualisering og udforskning af data.
  • Fortolke visualiseringer af data gennem iterative og kvalitative processer.
  • Begrunde og sandsynliggøre indsigter skabt på baggrund af de anvendte metoder og datasæt med henblik på at anvende disse indsigter til ledelsesformål.
  • Reflektere over konsekvenserne af at teorier, metoder og data påvirker hinanden gensidigt.
Eksamen

Eksamen er en individuel skriftlig opgave, som er en reflektion over processen med at indsamle og analysere data vedrørende en organisatorisk og ledelsesmæssig problematik, som kursisterne har gennemgået under kurset. Kursisterne har tre uger til at skrive opgaven efter gennemførte kursusaktiviteter. 

Find flere informationer om kurset her.

Kurset er et valgfrit kursus på Master i it-ledelse.

 

Kursets målgruppe

Kurset henvender sig til ledere, mellemledere, analytikere, marketingsmedarbejdere og/eller rådgivere i private og offentlige organisationer, der ønsker at opkvalificere sine kompetencer med henblik på at forstå digitale data. På kurset vil vi arbejde med datas kompleksitet og de betingelser, hvorunder data opnår udsigelses- og gennemslagskraft. Kursisterne vil i forbindelse med projektarbejde komme til at generere og visualisere data med henblik på kritisk og analytisk at udforske de problemstillinger, de nye dataformer rejser for ledelse.Jonas Valbjørn Andersen er adjunkt forskningsgruppen Technology, Innovation, Management and Entrepreneurship ved ITUs Institut for BusinessIT og underviser på kurset. Han har en ph.d. grad i Information Systems and Management fra Warwick Business School. Hans nuværende forskning omhandler forholdet mellem distribuerede digitale systemer og ledelse og fokuserer særligt på de forandringer øget anvendelse af algoritmer medfører. Jonas Valbjørn Andersen er en erfaren underviser, som dygtigt oversætter og formidler betydningen af de nyeste digitale trends til konkrete indsigter i forhold til strategi og ledelse.

Jonas Valbjørn Andersen kan kontaktes på e-mail: jova@itu.dk
LRP
Lise Røjskjær Pedersen er Post Doc i Technologies in Practice gruppen ved ITUs Institut for BusinessIT ogunderviser på kurset. Hendes forskning omhandler kommunale lederes forståelse af og anvendelse af data. Med en ph.d. grad i businessantropologi har Lise et særligt indblik i betydningen af organisatoriske oversættelser, teknologiens æstetik og menneskelig kreativitet for forretningen. Lise er en inspirerende og dygtig formidler, hvis forskningsbaserede indblik i livet med data i faglig såvel som politisk ledelse grounder diskussionerne på kurset i de digitale dilemmaer, som lederen møder til hverdag.

Lise Røjskjær Pedersen kan kontaktes på e-mail: lped@itu.dk

Forventningerne til, hvad man kan med big data, machine learning, automatisering og algoritmer, er meget høje for tiden. Men ifølge forsker, Brit Ross Winthereik, skal vi forholde os mere nysgerrigt, skeptisk og undersøgende til de nye teknologier og deres effekter. Vi er nødt til at forstå, hvad data er, og hvilke verdener data repræsenterer, hvis mennesker og it skal spille godt sammen.

Vi bliver alle berørt af digitalisering og automatisering, og derfor er det nødvendigt at forstå mere om, hvad data egentlig er, hvis vi skal tage stilling til brugen af data og de verdener, der bliver skabt af data.

- Vi tror, at vi ved, hvad data er. Vi ved, hvad data fortæller os, og hvordan vi skal forholde os til det. Men det er blandt andet spørgsmålet om, hvad data egentlig er, min forskning undersøger. Jeg udforsker, hvad data er i forskellige organisatoriske og infrastrukturelle kontekster og forsøger at forstå, hvilke verdener, der bliver skabt med data, siger Brit Ross Winthereik, der blandt andet forsker i offentlig digitalisering på IT-Universitetet.

Læs hele artiklen her

Virksomheder og offentlige organisationer får hele tiden at vide, at data er værdifulde. Men mange ved ikke, hvordan værdien bedst udnyttes. Hvordan får man værdi ud af de store datamængder? Datasprints er en metode til at udforske data systematisk og hurtigt. Michael Hockenhull er forsker på IT-Universitetet og giver her en gennemgang af metoden.

- Jeg plejer at sammenligne datasprints med hackatons, fordi de to metoder har mange ligheder: man arbejder intensivt over få dage med data. I et datasprint sætter man et hold af personer med forskellige roller, som arbejder tæt sammen om at udforske data i en periode på fx to-tre dage. Holdet rengør, analyserer og visualiserer data i en iterativ proces og forholder hele tiden resultaterne til de forretnings- og projektmæssige målsætninger, som man har sat sig for at udforske med data, forklarer Michael Hockenhull.

Læs hele artiklen her

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk