Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Visionær ledelse i den data-drevne organisation

Om kurset

Hvad ville data kunne fortælle, hvis vi stillede de rette spørgsmål?

Fremtidens virksomheder og offentlige organisationer skal kunne operere i miljøer og på markeder, der er kendetegnet af en høj grad af kompleksitet.

Digital innovation og bedre håndtering af store datamængder (big data analytics) præsenteres ofte som en løsning på denne kompleksitet og som det, der kan skabe overblik, (mer-)værdi og gennemsigtighed.

Kan de nye muligheder for at indsamle og visualisere data skabe grobund for bedre og mere effektive beslutninger træffes og for forretningsudvikling? Valgfaget tilbyder metoder til kritisk og konstruktivt at omfavne de nye muligheder, som store datamængder tilbyder til den visionære leder. Valgfaget tilbyder en tilgang til data i organisationer, hvor lederen fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at ’læse’ organisationen. Filosofien er kort sagt, at de spørgsmål lederen stiller til data, skal være mindst lige så komplekse, som de betingelser data bliver til og cirkulerer under.

Gennem projektarbejde introduceres til forskellige metoder til datavisualisering og analyse. Der arbejdes med problemstillinger fra egen organisation og med de muligheder datavisualisering og analyse åbner for i forhold til beslutningsprocesser. 

Efter kurset vil den studerende kunne:

  • Anvende en vifte af begreber og digitale metoder til visualisering og udforskning af data.
  • Fortolke visualiseringer af data gennem iterative og kvalitative processer.
  • Begrunde og sandsynliggøre indsigter skabt på baggrund af de anvendte metoder og datasæt med henblik på at anvende disse indsigter til ledelsesformål.
  • Reflektere over konsekvenserne af at teorier, metoder og data påvirker hinanden gensidigt.

Undervisning
Kurset gennemføres med en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, data sprints, gæsteforelæsninger, kursistoplæg, indlevering af skriftligt arbejde. Deltagerne forventes at arbejde med et undersøgelsesdesign i ugerne mellem modulerne og skal indlevere undersøgelsesdesignet en uge før 2. modul.

Undervisningen foregår som weekendseminar fredag klokken 9-21 og lørdag klokken 9-16 på følgende datoer:

  • 6. og 7. april 2018
  • 4. og 5. maj 2018

Eksamen
Eksamen er en individuel skriftlig aflevering, som bedømmes efter 12-trin-skalaen. Afleveringsdatoen offentliggøres snarest muligt.

Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kursusbasen her.

Kurset er et valgfrit kursus på Master i it-ledelse.

DIG

Kurset henvender sig til ledere, mellemledere, analytikere, marketingsmedarbejdere og/eller rådgivere i private og offentlige organisationer, der ønsker at opkvalificere sine kompetencer med henblik på at forstå digitale data. På kurset vil vi arbejde med datas kompleksitet og de betingelser, hvorunder data opnår udsigelses- og gennemslagskraft. Kursisterne vil i forbindelse med projektarbejde komme til at generere og visualisere data med henblik på kritisk og analytisk at udforske de problemstillinger, de nye dataformer rejser for ledelse.
studerende

Undervisere

Brit Ross Winthereik 

Brit Ross Winthereik er underviser på kurset og lektor på IT-Universitetet. Hun har gennem de seneste 15 år forsket og undervist i i IT's rolle som forandringsskaber i forskellige organisatoriske sammenhænge. Med en ph.d. i antropologi og videnskabs- og teknologistudier kan hun identificere og navigere i den kompleksitet, der opstår, når IT møder praksis, og teori møder idealer såvel som kompromiser i den dynamiske organisation. Brit Ross Winthereik er medstifter af IT-Universitetets ETHOS Lab og leder af to forskningsprojekter - et om innovation i vedvarende energi støttet af De Frie Forskningsråd - Samfund og Erhverv og et om data-dreven offentlig styring støttet af Velux-Fondet. Brit Ross Winthereik brænder for at skabe viden på tværs af faggrænser og for metodeudvikling og er en engageret og vellidt underviser.

Michael Hockenhull

Michael Hockenhull er underviser på kurset og ph.d.-studerende på IT-Universitetet. Hans ph.d.-projekt omhandler brugen af big data i offentlige og private partnerskaber, og hans hidtidige arbejde og forskning har handlet om samspillet mellem data, værdi og virkelighed. Michael Hockenhull har stor erfaring med at planlægge og styre sociale processer forbundet med dataarbejde og har forestået flere samarbejder om værdiudforskning mellem virksomheder og universitetsverden. Han underviser i brugen af digitale metoder og værktøj til dataudforskning, analyse og visualisering på IT-Universitetet og har en formel baggrund som kandidat i Filosofi på Københavns Universitet med teknologi- og videnskabsfilosofisk fokus. Fra 2014-2016 var Michael Hockenhull daglig leder af IT-Universitetets ETHOS Lab.

Marisa Cohn

Marisa Cohn er gæsteforelæser på kurset og adjunkt ved Technologies in Practice på IT-Universitetet.

Bastian Jørgensen

Bastian Mosbæk Jørgensen er underviser på kurset og PhD studerende på IT-Universitetet. Han forsker i, hvordan et øget fokus på brug af data og algoritmer i offentlige institutioner påvirker forholdet mellem mennesker, organisationer og teknologier.

Hans nuværende forskning tager afsæt i feltarbejde i SKAT. Gennem observationer af it-projekter belyser han to overordnede tematikker: For det første, hvordan forholdet mellem nye ledelsesmetoder og udviklingen af it-teknologier finder sted i praksis. Dernæst, hvordan logikker og forestillinger fra computervidenskaben bringes i samspil og skaber udfordringer i mødet med andre forretningslogikker.

Med en baggrund fra IT-universitetet i "Digital Innovation og Ledelse" har han erfaring med både etnografiske og digitale metoder. Den øgede digitalisering skaber en udfordring for etnografen, da en stor del af hverdagen i organisationer i dag foregår med en computer. Metodisk er han interesseret i, hvordan disse "digitale spor" kan være etnografisk relevante, gøres til genstand for analyse og bringes i samspil med andre observationer og metoder.

Pedro Ferreira
Pedro Ferreira er underviser på kurset og adjunkt ved IT-Universitetet i København i TiP (Technologies in Practice). I hans forskning interesserer han sig for interaktionsdesign, digitale metoder og etnografiske undersøgelser for at belyse forholdet mellem mennesker og mobile/data producerende teknologier. Indenfor Human-Computer Interaction (HCI) og IKT for Udvikling (ICTD) udforsker Pedro Ferreira spændinger mellem idealerne og visionerne, motiverende teknologiske indgreb i udviklingsområder og de mere livlige, legende aspekter af brug af teknologi.

Forventningerne til, hvad man kan med big data, machine learning, automatisering og algoritmer, er meget høje for tiden. Men ifølge forsker, Brit Ross Winthereik, skal vi forholde os mere nysgerrigt, skeptisk og undersøgende til de nye teknologier og deres effekter. Vi er nødt til at forstå, hvad data er, og hvilke verdener data repræsenterer, hvis mennesker og it skal spille godt sammen.

Vi bliver alle berørt af digitalisering og automatisering, og derfor er det nødvendigt at forstå mere om, hvad data egentlig er, hvis vi skal tage stilling til brugen af data og de verdener, der bliver skabt af data.

- Vi tror, at vi ved, hvad data er. Vi ved, hvad data fortæller os, og hvordan vi skal forholde os til det. Men det er blandt andet spørgsmålet om, hvad data egentlig er, min forskning undersøger. Jeg udforsker, hvad data er i forskellige organisatoriske og infrastrukturelle kontekster og forsøger at forstå, hvilke verdener, der bliver skabt med data, siger Brit Ross Winthereik, der blandt andet forsker i offentlig digitalisering på IT-Universitetet.

Læs hele artiklen her

data

Virksomheder og offentlige organisationer får hele tiden at vide, at data er værdifulde. Men mange ved ikke, hvordan værdien bedst udnyttes. Hvordan får man værdi ud af de store datamængder? Datasprints er en metode til at udforske data systematisk og hurtigt. Michael Hockenhull er forsker på IT-Universitetet og giver her en gennemgang af metoden.

- Jeg plejer at sammenligne datasprints med hackatons, fordi de to metoder har mange ligheder: man arbejder intensivt over få dage med data. I et datasprint sætter man et hold af personer med forskellige roller, som arbejder tæt sammen om at udforske data i en periode på fx to-tre dage. Holdet rengør, analyserer og visualiserer data i en iterativ proces og forholder hele tiden resultaterne til de forretnings- og projektmæssige målsætninger, som man har sat sig for at udforske med data, forklarer Michael Hockenhull.

Læs hele artiklen her

data sprint

Interesseret i enkeltfag?

Kom og bliv inspireret til informationsmøde den 27. november kl. 8:30-10.


Læs mere og tilmeld dig her

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk