Kvalifikationsforløb

Kvalifikationsforløbet er pt. lukket for optag

Kvalifikationsforløbet er henvendt til professionelle it-folk med en kort videregående uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring, der ønsker at blive optaget på en masteruddannelse på IT-Universitetet.

Forløbet strækker sig over to semestre og består af to obligatoriske kurser:

 • Introducerende akademisk projekt (7,5 ECTS) på første semester
 • Videregående akademisk projekt (7,5 ECTS) på andet semester

Kvalifikationsforløbet gennemføres som et deltidsstudie og er ligesom masteruddannelserne skræddersyet, så det er muligt at passe både fuldtidsarbejde og familie. Du skal i gennemsnit regne med at bruge omkring 10-12 timer om ugen per kursus. Undervisningen på hvert af de to kurser falder i to dele: først en fælles del med basale elementer i den akademiske værktøjskasse og derefter et projekt om en selvvalgt problemstilling, der dokumenteres i en rapport.

Som studerende på både kvalifikationsforløb skal du kunne læse akademiske tekster på engelsk. På masteruddannelserne vil dele af undervisningen endvidere foregår på engelsk.

Begge kurser er obligatoriske og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du skal tage kurserne i direkte forlængelse af hinanden, og du skal have bestået begge eksamener for at være garanteret optagelse på masteruddannelsen i it-ledelse det efterfølgende semester.

Du er velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse, hvis du har spørgsmål om ansøgning, optagelse mv.

 

Forløbets opbygning

På kurset Introducerende akademisk projekt lærer du at studere på akademisk niveau. Første del af kurset introducerer de basale aspekter af det akademiske projekt: skrivning, den akademiske genre, litteratur og litteratursøgning, problemformulering, undersøgelsesmetoder og feedback. Anden del af kurset omfatter det akademiske projekt, som deltagerne skal arbejde med i grupper. Læs mere om det første kursus her.

Videregående akademiske projekt er en blanding af projektarbejde og undervisning, hvor de studerende videreudvikler deres evne til at arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling inden for masteruddannelsens område. Læs om det andet kursus her.

 

Adgang til masteruddannelse
Kvalifikationsforløbet er et kvalificerende forløb, der giver adgang til optagelse på masteruddannelsen. Forløbet skal være afsluttet og begge eksamener bestået, før du vil få adgang til at blive optaget på masteruddannelsen det efterfølgende semester.

Kvalifikationsforløbets opbygning
1. Semester Introducerende akademisk projekt

7,5 ECTS
Eksamen

2. Semester Videregående akademisk projekt
7,5 ECTS
Eksamen

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på kvalifikationsforløbet skal du have gennemført en kort videregående ud­dannelse. Det kan fx være datamatiker, multimediedesigner eller andre erhvervsakademi­uddan­nelser samt akademiuddannelser gennemført som deltidsuddannelse, herunder fx merkonom.

Derudover skal du kunne dokumentere to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav
Ud over en kort videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring, skal du også kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-nieveau fra Danmark ved ansøgningstidspunkt. Dette grav gælder fra studiestart den 1. september 2018. 

Har du en gymnasial eksamen fra før A-, B- og C-niveau indførtes, vil IT-Universitetet beregne dit niveau ud fra bilag til Meritbekendtgørelsen

Ansøgning

Kvalifikationsforløbet er pt. lukket for optag.

Dokumentationskrav

Når du ansøger, skal din dokumentation uploades i filformaterne pdf, doc, docx. Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning:

 • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
 • Dokumentation for min. to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumentation for engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau

Dokumentation for erhvervserfaring
Erhvervserfaring kan dokumenteres på flere måder:

 • Udtalelse/erklæring fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med underskrift og med angivelse af varigheden for samt en beskrivelse af den relevante beskæftigelse. Alternativt kan lønsedler, der indeholder start- og slutdato, anvendes, inklusiv en kort beskrivelse af den relevante beskæftigelse.
 • Selvstændige bedes kort beskrive deres virksomhed samt dokumentere, at der de sidste to år har været aktivitet i virksomheden af en vis volumen. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af en kopi af underskrevne kundekontrakter (med varighed), underskrevne referencer fra kunder eller kopi af årsopgørelse fra SKAT, der viser årsindkomst. Al dokumentationsmateriale behandles naturligvis fortroligt.

Motiveret ansøgning
Du skal vedlægge en motiveret ansøgning, hvori du begrunder din ansøgning om optagelse. Du bedes kort og præcist redegøre for, hvordan du mener, at kvalifikationsforløbet og masteruddannelsen kan frem­me din faglige udvikling. Din motiverede ansøgning må maksimalt fylde én side.

Dokumentation for engelsk på B-niveau
Du skal dokumentere, at du har engelsksundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en gymnasial eksamen gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Australien eller New Zealand.
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt.
  • Krav til engelsktest:
   • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
   • TOEFL IBT testresultat: mindst 88
   • IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
   • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
   • Cambridge Certificate of Advanced English: bestået

Det er muligt at søge, før du har gennemført en eventuel sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere, og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest tre uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS. Bemærk, at der kan forekomme en del ugers ventetid i forhold til sprogtests.

Opfylder du ikke ovenstående, men mener du, at du har kvalifikationerne til følge undervisningen på engelsk på et akademisk niveau, kan du søge om dispensation for sprogkravet.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende kvalifikationsforløbet, er du velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse.


Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk