Værdier, strategi og grundprincipper

Mission

"IT-Universitetet i København har som sin mission at levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it. Undervisning og forskning i informationsteknologi omfatter al akademisk aktivitet, der vedrører computere."
(Besluttet af bestyrelsen d. 2. december 2005).

Vision

"Vi skaber og deler viden som er dyb og fører til banebrydende informationsteknologi og tjenester til gavn for menneskeheden."
(Besluttet af bestyrelsen d. 14. april 2016).

Værdier

IT-Universitetet har tre kerneværdier:
  • Toneangivende
  • Imødekommende
  • Ansvarlig

Læs mere om hvordan værdierne tolkes i værdidokumentet (pdf).

Strategi

Download IT-Universitetets strategi (engelsk):

ITU Strategy 2017-2021

Grundprincipper

IT-Universitetet har en særlige tilgang til it, uddannelser og forskning.

Grundprincip 1: Unikt syn på it

It er digitale teknologier til at håndtere mentale konstruktioner som f.eks. tekst, musik, tegninger og software. Dette udgangspunkt præger både uddannelser og forskningen på IT-Universitetet, som rummer forskellige perspektiver på digitale teknologier (computere, mobiltelefoner, smarte hjælpemidler mv.). Det (traditionelle) teknologiske perspektiv der f.eks. omfatter uddannelser i software og forskning i sundhedsteknologi. På IT-Universitetet suppleres det med design/kommunikationsmæssigt perspektiver f.eks. uddannelser i interaktionsdesign og forskning i sociale medier. Et tredje perspektiv er det forretningsmæssige som rummer uddannelser i globale innovationsprocesser og forskning i samspillet mellem organisationer og it.

De forskellige perspektiver på it kan illustreres med en trekant, hvor hjørnerne er: forretning, design og teknologi. IT-Universitetets uddannelser kan alle placeres i denne trekant. Hver uddannelse fokuserer på en mindre del af trekanten, men lægger vægt på forståelse for og samspil med de andre perspektiver. Det syn på it, som trekanten illustrerer, var unikt, da IT-Universitetet startede, men har siden vundet indpas i en række andre danske it-uddannelser.

Grundprincip 2: Om uddannelser

For at skabe værdi med it kræves dybe kompetencer inden for samfundsvigtige områder. Dette præger IT-Universitetets syn på den ideelle uddannelse: den skal tiltrække mange dygtige studerende, have det højeste faglige niveau og give kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at understrege, at alle de tre egenskaber skal opfyldes, det er altså ikke tilstrækkeligt, at det faglige niveau er højt og, at der er efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

Det har vist sig at være svært at udvikle uddannelser, som opfylder alle tre egenskaber og dermed balancerer mellem de tre hensyn. Svært men heldigvis ikke umuligt. IT-Universitetet har i dag uddannelser på både bachelor- og kandidatniveau, som har meget stor søgning, et indhold på et højt niveau og høj beskæftigelse af kandidaterne. 

Grundprincip 3: Om forskning

Grundprincippet for forskningen på IT-Universitetet er, at den skal være motiveret af både at skabe ny indsigt og at være brugbar. Derfor tager forskningen ofte udgangspunkt i en samfundsmæssig udfordring, som f.eks. energiforsyning, kritisk infrastruktur eller it’s rolle i demokratiet. Forskning skal udfordre det bestående, f.eks. den måde software udvikles på, brug og misbrug af sociale medier eller etablerede forretningsmodeller.

Forskningsresultater kan ikke forudsiges, derfor handler grundprincippet om, hvad der motiverer forskningen fremfor at stille krav til resultatet. Kvaliteten måles i, hvor kraftigt resultater udfordrer det bestående f.eks. gennem den anerkendelse, der ligger i, at andre udnytter forskningen til at skabe samfundsmæssig værdi med it og som udgangspunkt for ny forskning. Begge dele er vigtige for at IT-Universiteter opfylder sin mission om at bidrage til, at gøre ”Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it”.