Kandidat i
Digital Design og Interaktive Teknologier

Om uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Digital Design og Interaktive Teknologier giver dig et indgående kendskab til, hvordan man designer digitale og interaktive teknologier i et brugerdrevet perspektiv. Du udvikler et teoretisk fundament og en række konkrete designfærdigheder ved at deltage i forskellige typer af designprocesser. Her kommer du til at arbejde både kvalitativt og datadrevet med design og konceptudvikling baseret på brugernes behov, teknologiske muligheder og forretningsmæssige værdier.

Kandidatuddannelsen giver dig en bred forståelse for digitale designprocesser fra de indledende undersøgelser af designdomænet til test og implementering. Du får dyb viden om datavisualisering, kontekst- og brugeranalyse samt en helt grundlæggende forståelse for den rolle digitale designs og services spiller i vores samfund og kultur i dag og i fremtiden. 

Du lærer at bygge fungerende prototyper af dine konceptideer, og du kommer til at arbejde med forskellige designorienterede programmeringsværktøjer inden for bl.a. mobil interaktion og ’pervasive computing’. Samtidig lærer du at præsentere og pitche værdien af dine ideer for fremtidige brugere, virksomheder, organisationer og andre interessenter.

Arbejdsmarkedet eftersøger medarbejdere med kompetencer til at designe digitale løsninger til forskellige målgrupper og platforme. På kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier får du redskaberne til at arbejde med design af digitale produkter, systemer og services både selvstændigt, i tværfaglige teams og under skiftende organisatoriske forhold.

Kandidatuddannelsen udbydes på dansk, men der indgår kurser i studieforløbet, hvor undervisningen foregår på engelsk.


Hvad lærer du på Digital Design og Interaktive Teknologier?

Jonas Fritsch er linjeleder på Digital Design og Interaktive teknologier. Hør ham fortælle, om hvordan du på studiet lærer at gennemføre en digital designproces fra A til Z. 

Emilie vil være med til at designe fremtidens løsninger

Emilie læser kandidat i Digital Design og Interaktive Teknologier fordi hun vil være med til at designe teknologi, der gør verden til et bedre sted. Hør hende fortælle om studiet her.


Studiets opbygning

Kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier er fleksibelt opbygget. Den giver dig solide kompetencer inden for uddannelsens område, samtidig med at den giver dig muligheden for at specialisere dig inden for et område, du i høj grad selv definerer indholdet af. Det betyder, at du igennem studiet har stor frihed til at danne din egen unikke profil.

Se studieordningen for Digital Design og Interaktive Teknologier.Studiestruktur for Digital Design og Interaktive Teknologier:
1. semester

Brugere i kontekst
7,5 ECTS

Introduktion til programmering ELLER Programmering af mobile applikationer*
7,5 ECTS

Avancerede Designprocesser
15 ECTS
2. semester Data Design
7,5 ECTS
Eksperimentielt Design i Praksis  
7,5 ECTS
Designdrevet Innovation
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
3. semester Cross-Disciplinary Team Work
7,5 ECTS
Valgfag 
7,5 ECTS
Specialisering
15 ECTS
4. semester Speciale
30 ECTS

*Hvis du allerede har bestået et kursus svarende til kurset Introduktion til Programmering, får du i stedet kurset Programmering af Mobile Applikationer. Det er ikke ​et krav, at du skal kunne programmere på forhånd. Læs mere om hvordan vi vurderer, hvilket fag du skal tage under punktet 'Dokumentationskrav' længere nede ad siden.

Obligatoriske kurser 

I løbet af uddannelsen følger du en række obligatoriske kurser:

 • Brugere i kontekst (7,5 ECTS) giver dig teoretiske og analytiske værktøjer til at forstå, hvordan enkeltpersoner og grupper bruger digitale designs og tjenester i både individuelle, organisatoriske og sociale sammenhænge. Derudover får du praktiske metoder til at studere brugere i forskellige kontekster.
 • Introduktion til Programmering (7,5 ECTS) Kurset giver dig en grundlægende og praktisk forståelse af ”computational thinking” og programmering. Kurset danner basis for efterfølgende kurser på KDDIT og giver dig et fælles sprog til at samarbejde med programmører og softwareudviklere sidenhen.
 • Programmering af Mobile Applikationer (7,5 ECTS) giver dig en praksisnær hands-on  introduktion til udvikling og programmering af crossplatform smartphone applikationer.  Du får mulighed for at arbejde med state-of-the-art smartphone prototyping værktøjer. Herunder særligt, en introduktion til anvendelsen af expo i udviklingen  af Java Script baserede React-Native applikationer på tværs af Android og IoS platformene.
 • Avancerede Designprocesser (15 ECTS) giver dig et forskningsbaseret og designteoretisk fundament for at kunne planlægge og gennemføre designprocesser inden for interaktionsdesign, brugeroplevelser og co-design i et brugercentreret perspektiv. I løbet af kurset fokuseres der på at udvikle dine designevner på højt niveau.
 • Data Design (7,5 ECTS). På dette kursus lærer du at visualisere og præsentere forskellige former for data samt at forstå datavisualiseringer og datadesign som en socio-teknisk proces med sociale, etiske og kulturelle konsekvenser.
 • Eksperimentelt Design i Praksis (7,5 ECTS) giver dig praktisk og teoretisk forståelse for og evne til at udvikle eksperimenterende designprojekter.
 • Designdrevet Innovation (7,5 ECTS) giver dig en række forskellige teorier og metoder til at arbejde med design-drevet innovation og design af produkter, services og systemer, der skaber værdi for en virksomhed eller en organisation.
 • Cross-Disciplinary Team Work (7,5 ECTS). På dette kursus arbejder du på et tværfagligt projekt med studerende fra de andre kandidatuddannelser på IT-Universitetet – det vil sige studerende fra kandidatuddannelsen i Datalogi, Spil og Digital Innovation & Management.

Læs mere om kurserne her


Specialiseringer og speciale

Allerede på andet semester vælger du hvilket område, du vil specialisere dig i. Læs mere om specialiseringsmulighederne nedenfor.

Både specialiseringen og dit speciale giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan også vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Kandidatafhandlingen kan skrives i grupper eller individuelt.

I Kursusoversigten finder du beskrivelser af alle de kurser, der udbydes på IT-Universitetet i København.


Mere

Skjul

Specialiseringer

I løbet af kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier får du mulighed for at specialisere dig inden for et emne, du gerne vil fordybe dig i. En specialisering består af en organiseret samling af kurser (22,5 ECTS), som bygger ovenpå hinanden, så du oplever en faglig progression inden for specialiseringen.

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

Specialiseringen i Designing Interactions favner elementer fra både datalogi og design. Specialiseringen er relevant for mange forskellige brancher, da interaktionsdesign spiller en vigtig rolle, når de teknologiske byggeklodser skal designes til at blive brugt på en hensigtsmæssig måde, eller til at skabe værdi og differentiering for interaktive produkter. For interaktionsdesignere er dét at forstå og undersøge kontekster, hvor det specifikke produkt skal anvendes, et nøglekoncept, som danner grundlag for designaktiviteten.

Denne specialisering fokuserer på teorier, øvelser og metoder, du kan bruge til at forbedre din evne til kritisk at analysere, forstå og udvikle interaktive teknologier gennem hands-on eksperimenter. Dette sker bl.a. i nogle af IT-Universitetets forskellige labs (eksempelvis IxD Lab). Du vil her lære at demonstrere nøjagtige og robuste digitale og fysiske interaktive prototyper, der virker, og du vil udvikle dine tekniske færdigheder inden for programmering. Du lærer at innovere eksisterende interaktive produkter samt at tage en ledende rolle i at definere funktioner til forskellige produkter samt at lægge strategier for produktudvikling. 

Som tværfagligt felt handler servicedesign om at designe systemer og processer med henblik på at skabe helstøbte brugeroplevelser af serviceydelser. Specifikt handler det om at definere hvert berøringspunkt eller kontaktflade mellem bruger og serviceudbyder, samt at skabe en overordnet servicestrategi for en organisation. Modsat produkter bliver serviceydelser skabt i det øjeblik, de bliver brugt. Dette gør det svært for en designer at få det fulde billede af samspillet mellem bruger og serviceudbyder på forhånd. 

Specialiseringen i Service Design fokuserer på teoretiske, metodiske og praktiske aspekter af design af serviceydelser med digitale komponenter, såsom web, mobil, IoT og cloud-baserede platforme. Denne specialisering tager et makro-perspektiv og en holistisk tilgang til design, for at forene erhvervslivets behov, brugere og teknologi i arbejdet med at skabe innovative serviceydelser. I løbet af specialiseringen udvikler du færdigheder, som er nødvendige i digitaliseringen og serviceringen af organisationer og samfund. Færdigheder inden for Service Design er nødvendige for at kunne mestre ændringer i servicestrukturer, som er en del af processen med at indføre digitale infrastrukturer. 

På specialiseringen i User Cultures lærer du at analysere og evaluere den daglige brug af digitale produkter og tjenester. Det gør du med fokus på, hvordan man kan forbedre brugernes oplevelser med et produkt, hvordan man tidligt opdager nye brugsmåder og -mønstre, og hvordan man kan få nye brugere ved eksempelvis at redesigne en platform. Desuden vil du lære at reflektere kritisk over den organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle brug af netværkstjenester, og du vil lære at påvirke hvordan digitale tjenester bliver brugt i netværkssamfundet, og hvordan de kan (re)designes.

I løbet af specialiseringen lærer du at identificere, analysere, styre og styrke brugergrupper og brugerkulturer på tværs af platforme, og du vil lære at designe og udvikle relevante interaktionsmiljøer med fokus på brugerdeltagelse i bestemte kontekster.

Specialiseringen i UX Design (User Experience Design) giver dig teoretiske rammer, værktøj og teknikker til at designe innovative brugeroplevelser. Ud fra standard UX-teknikker, såsom hurtig prototyping, wireframing og iterative designprocesser samt gennem legende designs, historiebaserede tilgange og kulturelle undersøgelser, lærer du metoder til at udvikle og lave prototyper til nye brugeroplevelser.

I løbet af specialiseringen udvikler du færdigheder, der kombinerer forståelse for nye designområder inden for interaktive produkter med viden om forretningsmodeller til eksempelvis nye interaktive medier og kreative og kulturelle industrier. Kurserne på specialiseringen og undervisningen er projektorienteret.

De forandringer som følger af digitaliseringsprocesser i samfundet, er særligt synlige i den offentlige sektor. En vellykket digital fremtid, som det forestilles i diverse danske digitaliseringsstrategier, kræver fokus på, hvilke motiver, prioriteter, historikker og beslutninger der driver digitaliseringsstrategier.

Denne specialisering giver dig grundlæggende viden om historien, teorien, politikken, forventningerne, udfordringerne og de praktiske problemer, der er involveret i digitaliseringsinitiativer. I den første del af specialiseringen vil du udvikle kompetencer i kritiske tilgange til det politiske indhold og i hvordan stater håndterer information. Anden del af kurset involverer en praktisk projektopgave i lokalt regeringsregi og omhandler de forskellige processer, som er undervejs lige nu. Tilsammen giver de to dele af specialiseringen en grundlæggende og komparativ forståelse for den digitaliserede stat i Skandinavien, og forbereder dig på at arbejde i frontlinjen af den offentlige sektors digitale omstilling.

Fag: The Digital State (7,5 ECTS)

Kurset benytter etnografiske studier og teori fra antropologi, STS og organisationsstudier til at undersøge de nye ansvarsområder og forpligtelser hos statslige aktører, som implementerer it-systemer. Kurset undersøger, hvordan offentlige instanser forbruger og opbevarer data og går samtidig i dybden med politiske og etiske spørgsmål om infrastruktur og ansvar i offentlige digitaliseringsinitiativer. Kursets temaer vil bevæge sig fra tidligere eksempler op til i dag. Først undersøger vi, hvordan staten kan være tilstede i hverdagen og hvordan dette varierer fra land til land. Derefter undersøges motivationen bag digitaliseringsprojekter og vi overvejer ansvaret hos dem, der implementerer projekterne. Som et tredje tema undersøger vi teknologierne som involveres i digitaliseringsprojekter. For at karakterisere dette fra et dansk perspektiv må vi også involvere komparativt materiale fra andre lande, hvor digitaliseringsprojekter udspiller sig anderledes. Ved brug af internationale cases ser vi på forskellige prioriteter og problemstillinger der opstår omkring statsdigitalisering globalt. Kurset afrundes med fokus på den skandinaviske velfærdsstat.

Fag: Digitalization and Public Sector Transformations (15 ECTS)

Offentlige sektorer gennemgår i øjeblikket omfattende institutionelle ændringer: digitale teknologer forandrer både interne arbejdsgange og forbindelsen mellem velfærdsprofessionelle og borgere. Kurset giver teoretiske værktøjer og empirisk indsigt i, hvordan offentlige sektorer forandrer sig med særligt fokus på ledelse, institutionelle ændringer og velfærdsledelse. Kurset stiller skarpt på den offentlige sektor i Danmark og giver dig redskaber til at forstå og arbejde med digitaliseringsprocesser på tværs af forskellige offentlige institutioner. Kurset forbereder dig på at arbejde i frontlinjen af den offentlige sektors digitale omstilling.

For at give en solid basisforståelse for vor tids forandringer bevæger kurset sig fra at arbejde med problemstillinger med velfærdsstaten, som har undergået forandringer i historien, til et specifikt fokus på lokale institutioner og arbejdsgange. De både praktiske og teoretiske forelæsninger vil dække følgende temaer: 

 • Reformer i den offentlige sektor i et historisk og institutionelt perspektiv: Hvordan har den offentlige sektor ændret sig over tid? Og hvorfor?
 • Teorier om velfærdsledelse, meta-ledelse og ledelsesmæssige fiaskoer: Hvordan ledes den offentlige sektor? Og hvorfor fejler visse projekter?
 • Lokale regerings- og velfærdsprofessionelle: Hvordan fungerer offentlige institutioner? Og hvordan ændres mødet med velfærdsstaten gennem digitalisering?

I løbet af kurset vil du udarbejde dit eget projekt i lokale offentlige rammer. I projektet skal du undersøge implementeringen og/eller de forandringer, som digitalisering medfører og binde dit empiriske arbejde sammen med de teoretiske koncepter fra kurset.Projekteksempel: Wayfinding på Amager Hospital

Servicedesign handler om at udvikle brugervenlige designløsninger. Et hold studerende fra tredje semester fik mulighed for at afprøve teorierne i praksis i et projektsamarbejde med Amager Hospital og designvirksomheden Triagonal. Opgaven var at udvikle nye wayfinding-løsninger, der skulle gøre det lettere for hospitalets brugere at finde vej til den rette afdeling. Det kunne eksempelvis være i form af apps eller digitale informationsskærme.

De studerende kiggede dog på mere end bare skilte og skærme. For at opnå et helhedsperspektiv på brugernes behov lavede de studerende observationer på hospitalet og interviewede læger, sygeplejersker og portører. Som afslutning på projektet præsenterede de studerende deres løsninger for hospitalets personale, og feedbacken var klar: Der er brug for servicedesignere i sundhedsvæsenet.

Billede af studerende.

Specialiseringsfilm

På specialiseringen i User Cultures lærer du at analysere og evaluere den daglige brug af digitale produkter og tjenester. Du lærer om hvordan brugerkulture opstår på de digitale platforme og hvordan du kan bruge den viden til at udvikle nye it-løsninger.

Marie går på Digital Design og Interaktive Teknologier og er ved at færdiggøre sit speciale i interaktionsdesign. I samarbejde med Danmarks Tekniske Museum har Marie udviklet et cykellykkehjul, som skal give de besøgende en sjovere og mere involverende oplevelse af museets udstillingsgenstande.

En vellykket digital fremtid, som det forestilles i diverse danske digitaliseringsstrategier, kræver fokus på, hvilke motiver, prioriteter, historikker og beslutninger der driver digitaliseringsstrategier. Mød Marianne og Julie som har valgt specialiseringen i Public Digitalization, og hør hvad de har fået ud af den.

På Digital Design og Interaktive Teknologier (MSc) på IT-Universitetet i København kan du vælge en specialisering i UX Design (User Experience Design). Mød Daniel og hør om hvad han har fået ud af specialiseringen, og hvad han vil bruge den til.

Det siger arbejdsgiverne om Digital Design og Interaktive Teknologier

Laust Jørgensen

Laust Jørgensen er COO i Peytz & Co og har været med til at re-designe specialiseringerne for Digital Design og Interaktive Teknologier. Hør hvorfor i videoen.

Nanna Engberg

I videoen fortæller partner og UX Director i Think Digital, Nanna Engberg, hvordan uddannelsens specialiseringer er blevet tilpasset til erhvervslivets krav.

Specialeportræt

Cecilie Jo Nielsen.

»

Man taler ofte om, at telemedicin giver patienten empowerment, altså en følelse af kontrol over egen behandling, men vi havde en hypotese om, at det måske ikke er tilfældet for patienter med en livstruende sygdom som kræft.

Cecilie Jo Nielsen, Cand.IT i Digital Design og Kommunikation (uddannelsen hedder i dag Digital Design og Interaktive Teknologier)

«


Specialeportræt

»

Ideen var, at man skulle kunne gå på ’date’ med kunsten, så vi designede en prototype til en slags Tinder-app for kunstmuseer, hvor kunstværker i nærheden popper op på skærmen.

Marie Bryndum og Maria Muhandes, begge Cand.IT. i Digital Design og Kommunikation (uddannelsen hedder i dag Digital Design og Interaktive Teknologier)

«


Marie og Maria.

Udveksling

Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse på et udenlandsk universitet. Tredje semester er velegnet til et udvekslingsophold. At studere i udlandet giver dig en mulighed for at specialisere din uddannelse og profil, og du kan samtidig få erfaring med at arbejde i en ny kultur i et nyt land. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler rundt om i verden, blandt andet med:Hvem læser Digital Design og Interaktive Teknologier

Som studerende på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier ønsker du at arbejde innovativt med design af digitale og interaktive teknologier. Du er ikke bange for at blive udfordret, når du skal lære de konkrete teknologier, redskaber og praksisser inden for designprocesser og fremstilling af fysiske prototyper. Du er nysgerrig efter, hvad digitale designs og interaktive teknologier kan, og du er klar til at blive udfordret på din opfattelse af, hvad man kan gøre med dem.

Der er meget gruppearbejde og projektarbejde i løbet af uddannelsen, så du bør være motiveret for at samarbejde med andre studerende – især på tværs af discipliner, da I alle kommer med forskellige faglige baggrunde. Uddannelsen favner alle baggrunde, uanset om man for eksempel har en designbaggrund, en naturvidenskabelig baggrund eller en bachelor i humaniora, så længe man opfylder adgangskravene.Digital Design og Interaktive Teknologier

Undervisningen

Undervisningen omfatter både forelæsninger, gruppeprojekter og øvelser. De studerende på Digital Design og Interaktive Teknologier kommer med forskellige faglige baggrunde; fra uddannelser inden for musik, kunst og design, over naturvidenskab og til samfundsvidenskabelige uddannelser i eksempelvis sociologi og statskundskab. Denne forskellighed skaber et kreativt fagligt miljø, hvor projekter gribes an fra mange forskellige perspektiver.

En del af undervisningen foregår i IT-Universitetets labs, hvor du kan fremstille prototyper på dine koncept- og produktideer.


IT-Universitetet samarbejder med erhvervslivet, og du får derfor mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisationer i både den offentlige og private sektor. Det betyder, at du vil arbejde med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe dig et netværk i erhvervslivet allerede i løbet af dine studier.

Adgangskrav

For at søge ind på Digital Design og Interaktive Teknologier skal du have en universitetsbachelor eller en professionsbachelor. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets- eller en professionsbachelor, vil IT-Universitetet (ITU) foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse.

En forudsætning for optagelse er sprogkrav om engelsk på B-niveau ​med minimum 3 i snit og sprogkrav om dansk på A-niveau (læs mere om i hvilke tilfælde kravet bortfalder, og hvordan du dokumenterer Dansk på A-niveau, hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag).

Hvis du har retskrav

Du har retskrav til Digital Design og Interaktive Teknologier, hvis du har en bachelor i Digitale Medier og Design fra ITU eller en bachelor i Digital Design og Interaktive Teknologier fra ITU.

Hvis du har retskrav, skal du udelukkende oprette en ansøgning i ansøgningsportalen.

Hvis du ikke har retskrav

Du skal uploade følgende dokumentation:

 • En kopi af dit bachelorbevis. Hvis du inden ansøgningsfristen endnu ikke har afsluttet din bachelor fra en dansk uddannelsesinstitution skal du uploade en udskrift af kurser og en foreløbig karakterudskrift. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse. 
 • Et essay inden for feltet digital design og interaktive teknologier. Essayet skal skrives på dansk og må maksimalt være 1 side svarende til 2400 anslag inklusiv mellemrum. Essayet skal tage udgangspunkt i én populærvidenskabelig artikel, som fremstiller en bestemt problemstilling. I essayet skal du gøre rede for problemstillingen og diskutere den. Læs denne guide til essayetEssayet skal uploades som PDF-fil. 
  Artikel 1 - Diversity Computing 
  Artikel 2 - Reimagining Participatory Design
  Artikel 3 - The Divisiveness of Design Thinking

 • En Statement of Purpose med beskrivelse af relevant erhvervs- eller uddannelseserfaring og din forståelse af teknologiens rolle. Du skal bruge denne skabelon til dit statement. Det skal uploades som PDF-fil.

 • Hvis du har taget et kursus på 7,5 ECTS inden for grundlæggende programmering, og derfor ikke skal have dette kursus (se studiestruktur ovenfor for at se hvilket kursus du i stedet følger), skal du vedlægge en officiel kursusbeskrivelse, som beskriver dit allerede beståede kursus i detaljer.  

 • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

 • Dokumentation for dansk på A-niveau (medmindre kravet i dit tilfælde bortfalder).

 • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

Sørg for at have din dokumentation klar inden du starter din ansøgning. Du bør løbende gemme kladder undervejs i ansøgningsportalen. Læs mere om hvordan du opfylder dokumentationskravene i afsnittet 'Dokumentation' nedenfor. 

Du kan kun søge ved at sende en digital ansøgning via ansøgningsportalen. Det er dit ansvar, at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden ansøgningsfristen.Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse aansøgningsvejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.  

Ansøgningsportalen åbnes medio januar 2020.

SØG IND HERLoginvejledning

Når du møder systemet for første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i Loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

Du modtager en email, som orienterer, at der ligger en kvitteringsbesked i ansøgningsportalen på rettidig ansøgning. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.
Alle ansøgninger, der indeholder dokumentation for, at ansøgeren opfylder adgangskravene, vurderes. Vurderingen er baseret på:

 • Karaktergennemsnit fra din bacheloruddannelse
 • Akademisk vurdering af essay, som vil være baseret på din evne til at forstå og diskutere problemstillingen på en nuanceret måde
 • Relevant erfaring og reflektion i dit Statement of Purpose. Vi lægger positiv vægt på en redegørelse for, hvordan din eksisterende bacheloruddannelse styrkes af Digital Design og Interaktive Teknologier og din forståelse af uddannelsens mål og indhold. 

Dit karaktergennemsnit fra din bacheloruddannelse vægter 50% af den samlede vurdering. Dit essay og Statement of Purpose vægter tilsammen ligeledes 50 % af den samlede vurdering.

  1. marts kl. 23:59

  Du kan søge fra medio januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart sidst i august.
  Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på Digital Design og Interaktive Teknologier. 

Dokumentation for dansk på A-niveau

Du skal dokumentere, at du har danskkundskaber svarende til dansk på gymnasialt A-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Studieprøven består af tre dele: skriftlig fremstilling, læseforståelse og mundtlig kommunikation og alle dele skal bestås med minimum karakteren 02 efter 7-trinsskalaen. 
 • Du er nordisk statsborger og har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende bacheloruddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har bestået den adgangsgivende bacheloruddannelse eller forudgående gymnasiale uddannelse på dansk, norsk eller svensk. 
 • Du har en International Baccalauerate (IB) og kan opfylde kravet om dansk på A-niveau ved som minimum at have bestået faget "Danish A1 Standard Level" eller "Danish B Higher Level".

Dokumentation for engelsk på B-niveau

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau med minimum 3 i snit fra Danmark på én af følgende måder:
 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. 
  Krav til engelsktest: 
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået 
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Storbritanien, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (ikke professionshøjskole)

Det er muligt at søge, før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest 3 uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS.

Kopi af eksamensbevis inkl. karakterudskrift for adgangsgivende uddannelse

Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og karakterudskrift for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

Dokumentation for bestået kursus i programmering

Hvis du har haft et eller flere kurser, der har stort overlap med det obligatoriske kursus i Introduktion til programmering på uddannelsens første semester, erstattes dette kursus med kurset Programmering af mobile applikationer, hvis du optages.
Kurser på mindst 7,5 ECTS i grundlæggende programmering, der gennem programmeringssprog som JavaScript (foretrækkes), Python, Java eller C++  arbejder praktisk med f.eks. sequential execution, expression, selektion, repetition, testing og debugging, arrays, variabler, objekter og klasser i, vil typisk svare til IT-Universitetets kursus 'Introduktion til Programmering'. Du dokumenterer dette ved at vedlægge en officiel kursusbeskrivelse af det allerede beståede kursus.

Dokumentation for beståede uddannelseselementer på kandidatniveau

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, har du pligt til at uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser. Denne dokumentation vil blive anvendt mhp. vurdering af evt. startmerit.

Har du tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

Hvis du tidligere har bestået en dansk fuldtidskandidatuddannelse eller en anden dansk fuldtidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny fuldtidskandidatuddannelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

 • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
 • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere 

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på ITU. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en udenlandsk institution, og der ikke fremgår ECTS på udskriften, skal din institution desuden bekræfte forventet afslutningstidspunkt.

Kun for ikke-EU/EØS statsborgere med fast opholdstilladelse i DK

IkkeEU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. 

Udenlandsk adgangsgivende grundlag

Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart, såfremt du optages.

Yderligere information?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.


Karrieremuligheder

Som kandidat fra Digital Design og Interaktive Teknologier får du en kombination af teoretisk indsigt og praktiske færdigheder, og du er særligt kvalificeret til at arbejde som eksempelvis:

 • Interaktionsdesigner
 • User Experience Designer
 • Customer Experience Designer 
 • Interface Designer
 • Design Researcher 
 • Servicedesigner 

Du kan også arbejde med forskellige typer af digital konceptudvikling eller -formidling. Du har også mulighed for at arbejdere mere bredt inden for feltet med eksempelvis digital projektledelse eller forskellige typer af jobs, der har med digitalisering og digitaliseringsstrategier generelt at gøre.

Er du interesseret i at søge en Ph.d., så kan du læse mere om de forskellige forskningsområder her.

 


Meetingbox

#lifeatitu

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk