Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Kandidat i
Digital design og kommunikation

Om uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Digital design og kommunikation giver dig teknisk og sociologisk viden om, hvordan digital kommunikation påvirker vores tilværelse. Du kommer til at arbejde med nye mediers betydning for kommunikation og samarbejde, og du vil lære, hvordan man tænker tekniske muligheder sammen med brugernes behov.

På kandidatuddannelsen Digital design og kommunikation får du indblik i alle de processer, som indgår i udviklingen af en digital løsning. De forskellige fag giver dig værktøjer, som på hver sin vis bidrager til, at du kan udvikle et færdigt digitalt koncept, og du får redskaber til at arbejde teoretisk, kreativt og praktisk med digitale medier og kommunikation.

Arbejdsmarkedet eftersøger medarbejdere med kompetencer til at designe digitale kommunikationsløsninger til forskellige målgrupper og platforme. På Digital design og kommunikation vil du lære metoder til at få budskabet til at brænde igennem, og du vil blandt andet designe innovative løsninger inden for områder som webformidling, mobile platforme og sociale medier.

Kandidatlinjen udbydes på dansk, men der kan indgå kurser i studieforløbet, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Bemærk: Digital design og kommunikation optager kun nye studerende til efterårssemesteret.

Studiets opbygning

Kandidatlinjen Digital design og kommunikation er fleksibelt opbygget. Den giver dig solide kompetencer inden for uddannelsens område, samtidig med at den giver dig muligheden for at specialisere dig inden for et område, du i høj grad selv definerer indholdet af. Det betyder, at du igennem studiet har stor frihed til at danne din egen unikke profil.

Se studieordning for Digital design og kommunikation.

Studieforløb i Digital design og kommunikation
1. semester

Videnskabelige metoder og it-forståelse
5 ECTS

Design til digitale kommunikationsplatforme
10 ECTS

Interaktionsdesign
7,5 ECTS
Digitale medier og kommunikation
7,5 ECTS
2. semester Digital Innovation
7,5 ECTS
Strategisk kommunikation 
7,5 ECTS
Valgfrit kursus
7,5 ECTS
Specialiserings-
kursus, del 1
7,5 ECTS
3. semester* Global it
(7,5 ECTS)
Valgfrit kursus
(7,5 ECTS)
Thesis Preparation
(2,5 ECTS)
Specialiseringskursus, del 2
(12,5 ECTS)
4. semester Speciale
(30 ECTS)
* I slutningen af 3. semester ligger der også en 'specialeforberedende aktivitet', som er obligatorisk og fylder 2,5 ECTS.

I løbet af uddannelsen følger du 7 obligatoriske kurser:

 • Interaktionsdesign (7,5) inkluderer anvendelse af centrale teorier om interaktionsdesign, metoder til dataindsamling, dataanalyse og ideudvikling til design af interaktive produkter samt planlægning og udførelse af eksplorative designprojekter. NB.: Dette kursus er ikke obligatorisk for studerende med bacheloruddannelse i digitale medier og design eller tilsvarende.
 • Digitale medier og kommunikation (7,5) inkluderer kommunikations- og medieteori, teorier om digitalt medieret kommunikation samt identifikation og analyse af aktuelle fænomener og problemstillinger i et digitalt perspektiv. NB.: Dette kursus er ikke obligatorisk for studerende med bacheloruddannelse i digitale medier og design eller tilsvarende.
 • Videnskabelige metoder og IT-forståelse 1. + 2. del (5 ECTS). Kursernes fokus er grundlæggende teoretisk forståelse og praktisk anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber til arbejdet med digitale løsninger.
 • Design til digitale kommunikationsplatforme (10 ECTS). kursets teoretiske fokus er teorier om digitalt medieret kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om digitale enheder og platformes kommunikative potentiale. Modulets praktiske fokus er design af kommunikation og programmering til digitale kommunikationsplatforme.


 • Digital Innovation (7,5 ECTS). Kursets fokus er innovations- og konceptudviklingsprocessen fra ide til realisering på avanceret niveau i teori og praksis.
 • Digital retorik (7,5 ECTS). Kursets fokus er teoretisk forståelse af de digitale mediers særlige egenskaber og vilkår samt anvendelse af kommunikationsstrategier på avanceret niveau.
 • Global IT (7,5 ECTS). Kursets fokus er interaktion, kultur og samfundmæssige forandringsprocesser i et globalt digitalt perspektiv i teori og praksis.
 • Specialiseringer og valgfrie kurser

  Allerede på andet semester vælger du hvilket område du vil specialisere dig i. Læs mere om specialiseringsmulighederne nedenfor.

  Derudover har du god mulighed for at skabe din egen profil gennem valgfrie kurser. Du kan vælge mellem alle kurser, IT-Universitetet udbyder, samt tage valgfrie kurser på et andet universitet. Se alle udbudte kurser i kursusoversigten.

  Mere

  Skjul

  Projekteksempel: Wayfinding på Amager Hospital

  Servicedesign handler om at udvikle brugervenlige designløsninger. Et hold studerende fra tredje semester fik mulighed for at afprøve teorierne i praksis i et projektsamarbejde med Amager Hospital og designvirksomheden Triagonal. Opgaven var at udvikle nye wayfinding-løsninger, der skulle gøre det lettere for hospitalets brugere at finde vej til den rette afdeling. Det kunne for eksempel være i form af apps eller digitale informationsskærme.

  Men de studerende kiggede på mere end bare skilte og skærme. For at opnå et helhedsperspektiv på brugernes behov lavede de studerende observationer på hospitalet og interviewede læger, sygeplejersker og portører. Som afslutning på projektet præsenterede de studerende deres løsninger for hospitalets personale, og feedbacken var klar: der er brug for servicedesignere i sundhedsvæsenet.

  Billede af studerende.

  Specialiseringer

  I løbet af uddannelsen på Digital design og kommunikation skal du følge og bestå en specialisering (22,5 ECTS).

  Specialiseringerne er sammensat på en måde, der skal lede frem til specialeskrivning. Kurserne er således videregående og det kronologisk sidste kursus i specialiseringen bygger direkte ovenpå det første - der er altså også en faglig progression inden for specialiseringen.

  En specialisering er sammensat af 2 kurser - et 7,5 ECTS kursus og et 15 ECTS kursus. Kurset på 15 ECTS indeholder som regel et projektarbejde.

  Specialisering: Sociale medier & kultur

  Denne specialiseringen giver grundlæggende indsigt i sociale medier, som de udvikles i dagens samfund. Med fokus på kommunikation og interaktion trækkes på forskningstraditioner inden for samfundsvidenskab og humaniora, og basalt set vil specialiseringen bidrage til en forståelse af relationerne mellem medieteknologi, samfundsudvikling og digital kultur. 

  Netværk er den gennemgående betegnelse for både teknologiske koblinger og sociale sammenhænge, og der lægges vægt på såvel historisk forankring som fremtidige strategier til håndtering af sociale medier. 


  Målet for specialiseringen er at understøtte teoretiske og praktisk-analytiske perspektiver på sociale medier og deres anvendelse.

  Specialiseringen består af følgende to kurser:

  • Del I: Sociale medier: kulturer og netværk (7,5 ECTS)
  • Del II: Sociale medier: brugere og strategier (12,5 ECTS)

  Læs mere om kurserne forneden.

  Del I: Sociale medier: kulturer og netværk (7,5 ECTS)

  Her introduceres grundlæggende begreber og perspektiver og fundamentet lægges for en fælles forståelse af sociale og digitale netværk. Historien om de sidste 20-25 års online fællesskaber giver perspektiv til nutidens sociale netværksplatforme, og de konkrete teknologiske rammer sættes i relation til udviklingen af brugernes digitale praksis. Med de sociale mediers stadigt større integration i hverdagen udvides anvendelsen tilsvarende, og kurset inddrager således også et strategisk afsenderperspektiv.

  Del II: Sociale medier: brugere og strategier (12,5 ECTS)

  I anden del går specialiseringen mere i dybden, med både teoretiske perspektiver og konkrete metoder til social media management. Der arbejdes med brugeranalyser og typologier, og med eksempler på både konstruktiv og destruktiv social aktivitet. Kurset ser på strategisk anvendelse af sociale medier, på konkrete analyseværktøjer og på kommunikationsplanlægning. Relevante gæster fra aftagersiden inddrages i undervisning og øvelser. 

  Du kan også læse beskrivelsen m.m. i kursusbasen

  Mere

  Skjul

  Specialisering: Designing Interactive Artifacts

  Denne specialisering bygger videre på et grundlæggende kursus i interaktionsdesign. Det giver de studerende en struktureret måde at studere et vigtigt og spændende felt som favner elementer fra datalogi og design, og som er yderst relevant for branchen, f.eks. for at kunne arbejde som brugeroplevelsesdesigner.

  Interaktive artefakter, uanset om det er software, hardware eller en kombination heraf, bliver mere og mere fremtrædende i den moderne verden. Store tekniske forhindringer er blevet ryddet af vejen, wi-fi er nærmest allestedsnærværende og udbredte, billige computing-platforme i en række form-factors.

  Interaktionsdesign spiller en vigtig rolle i designet af hensigtsmæssige anvendelser af de teknologiske byggeklodser, og til at skabe value-add og differentiering for interaktive produkter. For interaktionsdesignere er det at forstå og undersøge kontekster for anvendelse et nøglekoncept som danner grundlag for designaktivitet.

  Specialiseringen består af to kurser: 

  • Del I: Designing Interactive Artifacts (7,5 ECTS)
  • Del II: Research Topics in Interaction design (12,5 ECTS)

  Fold afsnittet ud og se mere om kursusbeskrivelserne.


  Del I: Design af Interaktive Artefakter (7,5 ECTS)

  Dette kursus dykker dybere ned i interaktionskernen af interaktionsdesign. Nærmere betegnet beskæftiger man sig med interaktions forskellige kvaliteter, nye modaliteter og former. Der er fokus er på designermæssigt engagement og på at finjustere teknologien i takt med at der interageres med interaktionsdesign-temaer. Der er ikke så meget fokus på feltarbejde og holistiske løsninger, men til gengæld på at designe og prototypeudvikle nytænkende interaktionsteknikker og interaktive artefakter.


  Del II: Forskningsemner i Interaktionsdesign (12,5 ECTS)

  Her vender vi tilbage til praktisk brug og der dykkes dybere ned i interaktionsdesignets teori og praksis. Det er således et forskningsorienteret kursus som forbereder dig på at kunne skrive et fremragende speciale inden for interaktionsdesign. Kurset vil fokusere på udvikling af konceptuelt udfordrende projekter som fordrer til reflektion over både designmetoder og -teknikker og forskningstraditioner.

  Du kan læse mere i kursusbasen

  Mere

  Skjul

  Specialisering: Service Design

  Som tværfagligt felt handler servicedesign om at designe systemer og processer med henblik på at skabe helstøbte brugeroplevelser af serviceydelser, specifikt om at definere hvert berøringspunkt eller kontaktflade mellem bruger og serviceudbyder, samt om at skabe en overordnet servicestrategi for en organisation. Modsat produkter bliver serviceydelser skabt i det øjeblik de bliver brugt. Dette gør det svært for en designer at få et fuldt billede af samspillet mellem bruger og serviceudbyder på forhånd. Serviceydelser er systemer som er under indflydelse af mange forskellige faktorer og stakeholders.

  Servicedesignere kan finde beskæftigelse inden for sundhedsvæsenet, salg, finanssektoren, underholdning, uddannelse, transport, etc. For eksempel mikrobetaling ved køb af musik, nyhedsforbrug og andre områder som kræver et design af serviceydelser som er baseret på en forståelse af mobilteknologi, e-business samt kundeadfærd.

  Ligeledes er den kollektive trafik, inklusive det nye Rejsekortet, et eksempel på et meget komplekst serviceydelsesprojekt som er designet med henblik på at gøre det nemmere for pendlere at bruge den offentlige transport i hele byen samt gøre det nemmere for transportudbyderne at planlægge trafikken. Servicedesign-specialiseringen tager et makro-perspektiv og en holistisk tilgang til design, for at forene erhvervslivets behov, brugere og teknologi i arbejdet med innovative serviceydelser.

  Specialiseringen består af to kurser:

  • Del I: Introduktion til Servicedesign (7,5 ECTS)
  • Del II: Servicedesign (12,5 ECTS)

  Fold afsnittet ud og se mere af kursusbeskrivelserne.

  Del I: Introduktion til Servicedesign (7,5 ECTS)

  Målet med dette kursus er at give en introduktion til de konceptuelle og operationelle værktøjer der skal bruges til at designe og lede innovation inden for serviceydelser, såsom evaluering og forbedringer af brugeroplevelser, design af organisationsprocedurer for serviceydelser, interfacedesign af serviceydelser, samt at forestille sig realiseringsmulighederne for og implementeringen af nye ideer inden for serviceydelser.

  Del II: Servicedesign (12,5 ECTS)

  I løbet af dette kursus vil de studerende arbejde med innovation af serviceydelser med fokus på social, strategisk ledelse og de operationelle aspekter af servicedesign. De studerende vil indgå i et samarbejde med en rigtig partner inden for den offentlige eller private sektor. Kursusemnerne vil blandt andet inkludere udvikling af servicestrategi, forretningsanalyse, stakeholder-analyse, planlægning af serviceinnovation, change management, den sociale kontekst af servicedesign i praksis, iværksætteri inden for service, teknologisk infrastruktur, anvendelse af systemtænkning, samarbejde om skabelsen af serviceydelser i praksis, analyse af brugerrejse, udvikling af overordnet plan for serviceydelser og design af berøringspunkter i serviceydelser.

  Du kan læse mere i kursusbasen

  Mere

  Skjul

  Specialisering: Communication Design

  Denne specialisering henvender sig til de studerende som ønsker at arbejde med de udfordringer der findes i arbejdet med at skabe nye, innovative medieprodukter, enten i mediebrancherne eller i kommunikationsrollerne i andre typer organisationer. De to kurser udforsker, hvordan viden inden for kommunikation og medieteori kan kombineres med designtænkning, multimodal komposition og medieinnovation som drivkraft for udvikling af nye medier. De studerende forventes at gøre brug af deres viden og færdigheder fra andre kurser i uddannelsen - såsom “Strategisk kommunikation” og “Interaktionsdesign” - for at udforske kombinationen af kommunikation og designtænkning i tværfaglige designprocesser yderligere.

  Mediebrancherne er i gang med en kæmpe omvæltningsproces som ikke blot indebærer en krise inden for de traditionelle medier, men som også medfører en intensiv jagt på nye medieinnovationer for at indfange fremtidens publikum. Journalister benytter sig af crowdsourcing og data mining for at finde historier og fortælle dem online ved brug af en blanding af multimedia, dynamiske interfaces og sociale medier. Der kan findes lignende tendenser med brugerinvolvering, spil og dynamiske præsentation inden for markedsføring og andre dele af kommunikationsbranchen.

  En kommunikationsdesigner er ekspert i at anvende teoretisk baseret viden om medier og kommunikation til praktisk design af nye medier. Dette indebærer udvikling af nytænkende former for kommunikation med nye medier og kombination af forskellige medieformer med nytænkende teknologier og interaktioner for at formidle et budskab. Hovedkompetencen består af et sæt designmetoder og holistiske tilgange som lægger vægt på slutbrugerens og publikums behov, og som vægter de kommunikative behov højere end de specifikke teknologiske platformes kapaciteter.

  Specialiserignen består af følgende to kurser: 

  • Del I: Communication Design: Applied Methods and Techniques (7,5 ECTS) 
  • Del II: User-centered Communication Design (12,5 ECTS)
  Fold afsnittet ud og se mere af kursusbeskrivelserne.

  Del I: Communication Design: Applied Methods and Techniques (7,5 ECTS) 

  Målet med dette kursus er en introduktion til de praktiske metoder og tilgange omkring Communication and Design Thinking. Der vil på kurset være fokus på kommunikationsteorier og designmetoder. Kurset vil køre parallelt med det strategiske kommunikationskursus.

  Del II: User-centered Communication Design (12,5 ECTS)

  På anden del af specialiseringen udfører de studerende projekter sammen med eksterne mediepartnere for at udforske, hvordan kommunikationsdesign kan bruges til at udvikle innovative koncepter som kan implementeres reelt i virksomheder eller organisationer. På semesteret bruger de studerende teori fra førstedelen og lærer at bruge den praktisk ved at udvikle koncepter fra ide til testbar prototype.

  Du kan læse mere i kursusbasen

  Mere

  Skjul

  Karrieremuligheder

   Med en kombination af teoretisk indsigt og praktiske færdigheder, opbygger du kompetencer, der sætter dig i stand til at arbejde strategisk med digital kommunikation. Som færdig kandidat opnår du blandt andet kompetencer inden for konceptudvikling, projektstyring, grafisk design, digital kommunikation, brugervenlighed, design og konstruktion af web- og multimedieproduktioner samt digital interaktion.

  Er du interesseret i at søge en phd, så kan du se mere om de forskellige forskningsområder her.

   


  Meetingbox

  Cand.it

  Udveksling

  Det kan være både fagligt udviklende og se godt ud på CV’et at læse en del af sin uddannelse på et udenlandsk universitet. Vi har tilrettelagt studieforløbet, så du især på dit tredje semester har gode muligheder for at læse et semester i udlandet. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verden, og for studerende med faglighed inden for digital design og kommunikation vil vi fremhæve:

  Undervisningen

  Undervisningen består af en variation af forelæsninger, gruppearbejde og workshops. De studerende på Digital design og kommunikation kommer med forskellige faglige baggrunde; fra uddannelser inden for musik, kunst og design, over naturvidenskab og til samfundsvidenskabelige uddannelser i eksempelvis sociologi og statskundskab. Denne forskellighed skaber et kreativt fagligt miljø, hvor projekter gribes an fra mange forskellige perspektiver.

  Digital design og kommunikation er tilrettelagt så du allerede under uddannelsen får mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisationer i både den offentlige og private sektor. Det sikrer, at linjen er forankret i erhvervslivet og i de reelle problemstillinger, virksomhederne står med. Samtidig er det en måde for dig at skabe gode erhvervsrelationer til brug for senere jobsøgning.

  #lifeatitu

  Studievejledning

  Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.

  Lokale 3D05 og 3D07
  Rued Langgaards Vej 7
  DK-2300 København S

  Tlf: +45 7218 5240

  Email: studievejledningen@itu.dk

  Top