Kandidat i
Digital Innovation & Management

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management giver dig viden, færdigheder og redskaber til at håndtere de mange udfordringer og muligheder, der er forbundet med digital forandring og innovation. Uddannelsen kombinerer viden og kompetencer fra en række forskningsområder som f.eks. kvalitative og etnografiske studier af IT, science and technology studies (STS), informationsvidenskab, virksomheds-, ledelses- og organisationsstudier og filosofi.

I takt med at digitale teknologier udvikles og spredes, påvirkes organisationer, mennesker og samfund på overraskende måder og i højt tempo. Håndteringen af den kompleksitet som følger med digitalisering, kræver evner til at træffe informerede og rettidige beslutninger. I turbulente digitaliseringsprocesser er det klart, at de klassiske teorier fra organisations- og ledelsesstudier ofte må melde pas. Vi må blive bedre til at tænke og handle i spørgsmål der relaterer sig til IT. Disse nye evner baserer sig på en dyb forståelse af de komplekse samspil mellem mennesker, organisatoriske processer og digitale teknologier. På uddannelsen vil du undersøge, hvordan IT og data former samfundet, organisationer og individers liv, samt hvordan vores forhold til IT er funderet i komplekse historiske, kulturelle og politiske sammenhænge. Du vil samtidig undersøge, hvordan IT kan anvendes til at forfølge en lang række forskellige mål, og hvordan IT i stadigt større grad spiller en rolle i forhold til de store samfundsudfordringer vi står overfor, f.eks. inden for klima, miljø og sundhedspleje.

Kandidatuddannelsen har et bredt internationalt perspektiv og undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

  

Studiets opbygning

Studiet er baseret på en åben forståelse af ledelse og innovation, og tager udgangspunkt i studier omhandlende brug af it, it-ledelse og den indvirkning it har på vores praksis samt undersøgelser af de værdier og forventninger, der præger digitaliseringen. Du vil tilegne dig færdigheder til at kunne udføre undersøgelser og evnen til at reflektere over den påvirkning data og databehandling har på samfundet. I løbet af uddannelsen vil du støde på forskellige digitale værktøjer, der bruges i analytiske, ledelsesmæssige og organisatoriske sammenhænge.

 

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management er fleksibelt opbygget, så du har frihed til at danne din egen unikke profil. Uddannelsen består af både obligatoriske fag og specialiseringer eller obligatoriske fag og valgfagspakker i form af specialiseringer.
Studiestruktur for Digital Innovation & Management
1. semester

Navigating Complexity: Mapping, Visualisation & Decision-making
15 ECTS

Reassembling Innovation
7,5 ECTS

Computational Literacies
7,5 ECTS

2. semester

Processes Innovation
15 ECTS

Programming and Data Processing*
7,5 ECTS

Specialiseringsmodul del 1
7,5 ECTS
3. semester

Organisational Change
7,5 ECTS

Cross -Disciplinary Team Work
7,5 ECTS

Specialiseringsmodul del 2
15 ECTS (inkl. specialeforberedning)

4. semester

Speciale
30 ECTS

*Studerende som har bestået et lignende fag inden studiestart kan tage et valgfag i stedet.Obligatoriske fag

 • Navigating Complexity: Mapping, Visualisation and Decision-making (15 ECTS) udstyrer dig med et sæt teoretiske og praktiske værktøjer til at udvikle forskningsdesign til at navigere i komplekse datasæt. Du vil lære at bruge induktive undersøgelsesmetoder til at analysere kompleksitet, herunder problematisering, kontroverskortlægning, digitale metoder og situationsanalyse. Kurset giver dig værktøjer til at indsamle, visualisere og fortælle historier på baggrund af data på en måde, der understøtter både kvalitative og kvantitative tilgange til vidensproduktion. Du vil oparbejde en evne til at forholde dig kritisk, historisk og filosofisk til nye data-drevne videnspraksisser indenfor digital ledelse og innovation. Disse konceptuelle værktøjer vil hjælpe dig med at identificere de sociale og politiske implikationer af data for vidensproduktion, organisatorisk beslutningstagning samt for styringen af samfundet i dag.
 • Reassembling Innovation (7,5 ECTS) giver dig en række teoretiske perspektiver og metodiske værktøjer til at kunne forstå, analysere og forholde dig kritisk til komplekse sammenhænge mellem it, innovation og samfund. Du vil lære om organisationsstrategi og design inden for åbne økosystemer. Desuden vil du lære at reflektere over din egen rolle som aktiv deltager i fremtidens teknologiske og samfundsmæssige udvikling samt reflektere over de politikker og værdier, der er indlejret i både design og anvendelse af teknologier.
 • Computational Literacies (7,5 ECTS). På kurset vil du lære at bruge grundlæggende koncepter og metoder inden for computervidenskab. Du vil udvikle evnen til at bruge computational thinking og metoder til at forstå og løse komplekse problemer samt designe socio-tekniske systemer. 
 • Process Innovation (15 ECTS) fokuserer på digital procesinnovation som en måde at udnytte potentialet i digitale teknologier til at kunne omorganisere organisatoriske arbejdsprocesser samt interne og eksterne ressourcer – dette for at kunne reagere på nye muligheder og udfordringer. Kurset dækker procesorienteret ledelse, teorier og metoder til både kontinuerlig og radikal procesinnovation samt emner, der relaterer sig til, hvordan digitale teknologier kan understøtte kontinuerlig og radikal procesinnovation.
 • Organisational Change (7,5 ECTS) fokuserer på digital forandringsledelse, hvor du lærer at analysere og fremstille konkrete organisatoriske forandringsproblemer, der relaterer sig til it. Det sker ved at anvende de koncepter, teorier og metoder, der undervises i på kurset. Du vil lære at udvælge og anvende en passende strategi for organisationsændringer trods de uforudsete situationer, en organisation kan komme ud for.
 • Cross-Disciplinary Team Work (7,5 ECTS). På dette kursus arbejder du på et tværfagligt projekt med studerende fra de andre kandidatuddannelser på IT-Universitetet – det vil sige studerende fra kandidatuddannelsen i Datalogi, Spil og Digital Design og Interaktive Teknologier.
 • Programming and Data Processing (7,5 ECTS) (beskrivelse følger snarest)
Specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive din kandidatafhandling. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer eller sammensætte din egen specialisering. Du kan læse mere om de udbudte specialiseringer nedenfor.

Valgfag og kandidatafhandling

Valgfag og kandidatafhandlingen giver dig sammen med din specialisering mulighed for at forme din egen profil. Hvis du har valgfag, kan du vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Kandidatafhandlingen kan skrives i grupper eller individuelt.

Se alle udbudte kurser på ITU i kursusoversigten.

 Mere

Skjul

Specialiseringer

Specialiseringsudbud

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive din kandidatafhandling. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

Skræddersy din egen specialisering

Du har mulighed for at søge om at sammensætte din egen individuelle specialisering, der passer til dine egne mål og drømme. Her kombinerer du selv en samling af relevante kurser og/eller projekter, der tilsammen fylder 22,5 ECTS. Du kan eventuelt søge inspiration til specialiseringer på IT-Universitetets andre kandidatuddannelser. Du kan også læse din individuelle specialisering på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

Big Data skaber både muligheder og risici, og det kræver både dyb teknisk viden og et kritisk mindset at analysere kvaliteten og virkningen af disse data. At få mening ud af data er en vigtig tværfaglig udfordring for mange organisationer, virksomheder og statslige instanser, så de kan forstå og hurtigt reagere på forandringer. Eksempelvis kan et hospital koble GPS-data om ambulancernes og helikopternes placering med data omhandlende opgaven de er sendt ud til, nødopkaldene eller den aktuelle status hos forskellige skadestuer for på den måde at kunne træffe de bedste beslutninger, når de står i akutte situationer. Dette er et eksempel på, hvordan data kan være med til at øge effektiviteten, men det rejser også spørgsmål, der relaterer sig til privatliv og den indflydelse, datatjenester kan have på arbejdspraksis og hverdagsliv.

At få værdi og ny viden ud af store datamængder afhænger dels af at kunne løse tekniske udfordringer og af at ansætte data scientists, men det ligger også i tværfaglige og kritiske analyser af big data-processer og -løsninger. På denne specialisering får du mulighed for at kaste dig ud i tekniske udfordringer, organisatoriske processer og samfundsmæssige bekymringer forbundet med big data. Vigtigst af alt, så vil du lære at anvende de kritiske og teoretiske værktøjer, du har tilegnet dig gennem studiet, i praksis.

Fag: Big Data Processes (7,5 ECTS)

Både virksomheder, organisationer, stater og NGO’er er i stigende grad afhængige af big data til at forme data-drevne processer. Disse processer, der er baseret på at gå på opdagelse i store datamængder og herfra finde nye mønstre og ny viden, kan bruges til at analysere komplekse fænomener eller opbygge forudsigende modeller. På dette kursus vil du gennemgå de teknologiske tendenser, der ligger til grund for fremkomsten af big data. Du vil komme til at diskutere potentialer og begrænsninger ved big data ud fra tekniske, etiske og organisatoriske synspunkter, især i tilfælde hvor personlige oplysninger er involveret. Du vil lære grundlæggende analysemetoder ved hjælp af Tableau Public.

Fag: Critical Big Data Management (15 ECTS)

Der er ikke længere én tilgang, der passer til alle problemer omhandlende data management. For hvert problem skal it-specialister træffe beslutninger om modeller og systemer for at håndtere de relevante data. På dette kursus vil du lære om de problemer, der kan opstå ved indsamling, styring, behandling og analyse af store datamængder. Vi vil diskutere moderne tilgange til at organisere og forstå store datasæt. Vi vil dække principperne om dataanalyse og illustrere en gruppebaseret praktisk tilgang til datamodellering og -styring, samtidig med at vi tager fat på de samfundsmæssige problemer, som disse principper og tilgange adresserer og problematiserer. Du vil blive introduceret til grundlæggende kvantitative metoder og tilegne dig tekniske færdigheder til at kunne vurdere aktuelle tilgange til behandling og analyse af big data. Derudover vil du lære om kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, hindringer og muligheder, som arbejdet med data kan medføre.

Verden, som vi kender den i dag, er præget af komplicerede og til tider komplekse digitale systemer, der omgiver os hvert eneste øjeblik. Vi er del af kommunikationsnetværk, computermedierede sociale netværk, integrerede fakturerings- og betalingssystem, transportsystemer og mange flere typer systemer og infrastrukturer, som forsøger at gøre vores moderne liv nemmere. De samme netværk af integrerede servicesystemer findes i kommercielle miljøer, hvor virksomheders systemer til bl.a. ressourceplanlægning, supply chain management og finansielle transaktioner skal arbejde sammen på en interaktiv og (semi-)automatiseret måde. Disse digitale serviceøkonomier er vokset over flere årtier, men er stadigvæk dynamiske og under konstant forandring. Modne systemer afvikles, nye systemer tilføjes, ældre systemer genoplives og nye funktioner tilføjes til de eksisterende systemer.

På specialiseringen i Digital Economics findes kurserne Service Economics og Blockchain Economics. Specialiseringen handler således om at forklare og udvikle værdiskabelsen og distributionen af varer og tjenester i eksisterende og fremtidige digitale økonomier.

Fag: Service Economics (7.5 ECTS)

Serviceøkonomier bliver mere komplekse, idet eksisterende servicesystemer i stigende grad er indbyrdes forbundet. Mens vi betaler via smartphones, ser tv på internettet og ringer til venner via voice-over-IP, så bruger virksomheder integrerede servicesystemer til business intelligence og organiserer komplicerede service-sourcing-netværk med deres leverandører. Derfor er forståelse for serviceøkonomier i stigende grad afgørende for at kunne forvalte de nye servicesystemer forsigtigt. Nye indbyrdes forbundet servicesystemer er blevet hastigt introduceret inden for det sidste årti, hvilket har afledt opmærksomheden fra at evaluere og vurdere effekten på stabiliteten af servicesystemerne.

Fag: Blockchain Economics (15 ECTS)

Blockchain-systemer er stadig i det spæde stadie, men har på trods af dette stor industriel og akademisk interesse. Start-ups og andre nye initiativer arbejder intensivt på blockchain-baserede innovation, hvilket gør teknologien lovende til brug i mange forskellige sektorer og brancher. Design og implementering af blockchain-baserede systemer kræver dog viden inden for forskellige områder samt overvejelser af både økonomiske og samfundsmæssige forhold. På dette kursus fokuseres på det teknologiske og økonomiske fundament for blockchain-økonomier samt på komplekse systemteorier, strategier og hvordan man styrer distribuerede systemer og netværkseffekter. Derudover vil vi diskutere økonomiske fordele ved nye typer delingsøkonomier og Internet of Things samt reflektere kritisk over digital determinisme samt juridiske konsekvenser.

De forandringer, som digitaliseringen bringer med sig, er særligt synlige i den offentlige sektor. En succesrig digital fremtid, som den der fremstilles i diverse danske digitaliseringsstrategier, kræver et grundigt engagement med de motivationer, prioriteter, historier, praksisser og diskurser der driver digitaliseringsprocesserne. Det kræver også et sæt metodiske værktøjer og teoretiske begreber tilpasset de teknologier der er kernen i digitaliseringen, som f.eks. maskinlæring, algoritmer, datacentre, biometriske data, satellitbaserede kontrolmekanismer, sociale medieplatforme, digitale patientjournaler og brugerportaler.

Denne specialisering giver dig indsigt i digitaliseringsinitiativernes historie, teori, politik, forventninger, udfordringer, praksis og metoder. Specialiseringens to dele er begge metodisk orienteret imod etnografiske studier og trækker på teoretiske tilgange fra antropologi, science and technology studies og organisationsstudier. I første del af specialiseringen, The Digital State, udvikler du et historisk informeret grundlag for at tænke over teknologier og statsprojekter gennem tiden, samt et globalt perspektiv på offentlige digitaliseringsinitiativer. I anden del af specialiseringen, Digitalisation and Public Sector Transformations, udfører de studerende etnografiske forskningsprojekter indenfor det offentlige og fokuserer på de forskellige digitaliseringsprocesser, der i dag er undervejs i den danske offentlige sektor.

Denne specialisering giver dig kritiske værktøjer til at analysere, begrebsliggøre og kontekstualisere forandringerne omkring os. Du vil udvikle dine metodekompetencer og opnå teknikker til selv at studere offentlig digitalisering. Til sammen udgør de to dele en specialisering, der giver en både konkret og komparativ forståelse af den digitaliserede stat i Skandinavien, og ruster dig til at stå i spidsen for transformationerne af den offentlige sektor, hvad enten det er indenfor det offentlige eller som privat IT-konsulent med berøring med det offentlige.

Fag: The Digital State (7,5 ECTS)

Den Digitale Stat spørger ”hvad er staten?” for at kunne danne et fundament for at forstå de forandringer, der sker som følge af digitaliseringen af den offentlige sektor. Kurset er bygget op omkring et historisk, komparativt og globalt perspektiv og inddelt i temaer, som leder os fra tidligere eksempler til nutiden og hverdagen.

Vi starter med at undersøge forskellige opfattelser og forståelser af Staten og dennes tilstedeværelse i hverdagen. Vi trækker på de studerendes egne oplevelser og erfaringer for kritisk at forholde os til det velkendte. Dernæst undersøger vi, hvad der driver og motiverer digitaliseringsprojekter, og vi forholder os til de prioriteringer der ligger bag implementeringen af sådanne projekter. I vores tredje tema fokuserer vi på de teknologier, der anvendes i digitaliseringsprojekter på tværs af en lang række offentlige sektorer. For at kunne se lokale danske initiativer i kontekst, bruger vi komparative materialer fra andre lande, hvor digitaliseringsprojekter foregår anderledes. Vi trækker på cases fra blandt andet Kina, Indien, Island og Norge og sammenligner de forskellige prioriteter og udfordringer, der opstår globalt omkring den digitale stat. Kurset afsluttes med et regionalt fokus på emnerne tillid og ansvarlighed i Den Skandinaviske Stat. 

Fag: Digitalization and Public Sector Transformations (15 ECTS)

Den anden del af denne specialisering bygger videre på de teoretiske værktøjer der blev præsentereret i ’den digitale stat’ og kombinerer dem med empiriske indsigter om, hvordan digitaliseringen af den offentlige sektor udfolder sig i praksis.

Digitaliseringen har medført omfattende institutionelle forandringer af den offentlige sektor – ikke mindst i Danmark, som anses for verdensledende indenfor offentlig digitalisering, men som også har set sin del af digitaliseringsskandaler. I dette kursus får du muligheden for at gå i dybden med hvordan den offentlige sektor digitaliseres: hvordan de digitale processer ændrer infrastrukturer, styringslogikker og professionelle praksisser i den offentlige sektor. Og hvilke håb, udfordringer, motivationer og risici der præger disse processer.

Kurset består af tre elementer:

 • Tema: Hvordan udfordrer digitaliseringsprocesser velfærdsstaten? Hvordan forandres lokale myndigheder, mødet mellem borgeren og velfærdsstaten, professioner og ledelsespraksisser sig i kraft af digitaliseringen? Her får kurset besøg af en række gæsteforelæsere fra både den offentlige og private sektor.
 • Begreber og metode: Hvordan undersøger og forstår vi de forandringer af organisatorisk praksis der opstår i forbindelse med digitaliseringen af den danske velfærdsstat?
 • Projektarbejde: Du vil sammen med din gruppe designe og udføre et etnografisk forskningsprojekt i en offentlig institution, der gennemgår en digitaliseringsproces.

Igennem det etnografiske arbejde vil du få indsigt i, hvordan digitaliseringen foregår i praksis, samt i de organisatoriske og samfundsmæssige forandringer, digitaliseringen afstedkommer. Det etnografiske projekt giver dig mulighed for at designe dit eget studie samt forbinde dit empiriske arbejde med kernebegreberne fra teorien. Projektet kan dermed tjene som forberedelse til specialet. Kurset og specialiseringen er desuden relevant, uanset om du vil arbejde med IT i den offentlige sektor eller i den private, f.eks. som IT-konsulent i et firma der samarbejder med det offentlige.

Danmark er et af de førende lande inden for it-innovation og digitalisering af offentlige og private services. Den danske regering har eksempelvis gjort digital kommunikation med den offentlige sektor obligatorisk. Dette stiller store krav til måden digitale services designes på. Service Design er en tilgangsvinkel, der kan anvendes til både analyse og udvikling af digitale services. Service Design baserer sig på teorier, indsigter og teknikker fra designdisciplinen samt fra ledelse og forretningsadministration.

På specialiseringen i Service Design lærer du at forstå kompleksiteten af digitale service designprocesser, så du bedre kan styre disse processer. For at forberede dig på innovation i både nationale og internationale sammenhænge, omhandler specialiseringen i Service Design både private virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er. Du vil her komme til at undersøge forskellene såvel som lighederne, når du arbejder med Service Design, på tværs af forskellige typer af organisationer.

Fag: Introduction to Service Design (7,5 ECTS)

På kurset introduceres du til Service Design og dets grundlæggende principper, metoder og værktøjer. Kurset fokuserer især på design af services, som enten er fuldt digitale, eller hvor digitale komponenter spiller en væsentlig rolle. Undervisningen består af forelæsninger, casestudier og praktiske øvelser. På kurset vil du blandet andet lære at udvikle og evaluere services gennem metoder som service blueprint og co-design. 

Fag: Service Design - management and implementation (15 ECTS)

Kurset er anden del i specialiseringen i Service Design. Deltagelse forudsætter derfor, at introduktionskurset er gennemført. På kurset lærer du om drift og forbedring af eksisterende digitale services og betydningen af samarbejde med forskellige interessenter. Du lærer at identificere forskellige interessenter, der er involveret i en service (eksempelvis offentlige organisationer, private virksomheder og ikke-statslige organisationer) og deres motivationer og behov, samt udfordringer for implementering og drift af digitale services.

Kurset indeholder et projekt, hvor du skal kortlægge udfordringer omkring en digital service i en organisation eller privat virksomhed samt foreslå forbedringer til den pågældende service.


Big Data skaber både muligheder og risici, og det kræver både dyb teknisk viden og et kritisk mindset at analysere kvaliteten og virkningen af disse data.
specialiseringen i Big Data får du mulighed for at kaste dig ud i tekniske udfordringer, organisatoriske processer og samfundsmæssige bekymringer forbundet med big data. Vigtigst af alt, så vil du lære at anvende de kritiske og teoretiske værktøjer, du har tilegnet dig gennem studiet, i praksis.

Mød Benjamin som har valgt specialiseringen i Big Data og hør hvad han har fået ud af det.

De forandringer som følger af digitaliseringsprocesser i samfundet, er særligt synlige i den offentlige sektor. En vellykket digital fremtid, som det forestilles i diverse danske digitaliseringsstrategier, kræver fokus på, hvilke motiver, prioriteter, historikker og beslutninger der driver digitaliseringsstrategier.

Mød Marianne og Julie som har valgt specialiseringen i Public Digitalization, og hør hvad de har fået ud af den.


Specialeportræt

Tiemo Thiess.

»

På baggrund af mit speciale startede virksomheden faktisk et helt nyt projekt op for at igangsætte brugen af data-drevne leads.

Tiemo Thiess, Cand.IT. i Digital Innovation & Management

«

Specialeportræt

»

I et blockchain-system vil det blive registreret hver gang, der sker en process med et produkt. For eksempel at olivenolien bliver tappet, certificeret og transporteret. Den information er synlig for alle i forsyningskæden, den er konstant opdateret, og den kan ikke manipuleres.

Kristoffer Just, Cand.IT. i Digital Innovation & Management

«


Kristoffer Just Petersen.

Udveksling

Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse på et udenlandsk universitet. Tredje semester er velegnet til et udvekslingsophold. At studere i udlandet er samtidigt en mulighed for at specialisere din uddannelse og profil og få erfaring med at studere og bo i en ny kultur i et nyt land. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler rundt om i verden. For studerende på Digital Innovation & Management anbefales følgende universiteter:


Hvem læser Digital Innovation & Management?

Som studerende på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management ønsker du at deltage i den rivende udvikling indenfor it-området og digital innovation, vel at mærke på en måde hvor du gør en forskel. Du er interesseret i digitalisering som et komplekst socialt, kulturelt og teknisk fænomen, der stiller krav til både teoretisk nytænkning og innovation, metodisk opfindsomhed og praktisk engagement.

Du vil gerne lære at arbejde både kritisk og konstruktivt med de udfordringer for organisationer, samfund eller forretning udvikling og anvendelse af it indebærer. Udfordringer der nogle gange kan angribes gennem standard tilgange, men ofte kræver utraditionelle løsninger. 

 

 

 

Der er meget gruppearbejde i løbet af uddannelsen, så du bør være motiveret for at samarbejde med dine medstuderende.

Uddannelsen favner alle baggrunde, uanset om man for eksempel har en baggrund i business, en naturvidenskabelig baggrund eller en bachelor i humaniora, så længe man opfylder adgangskravene.


Undervisningen

Undervisningsformen på Digital Innovation & Management veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, hvor der stilles krav til selvstændighed, samarbejdsevne og projektledelse. Dine undervisere er blandt de bedste inden for faget, og der bliver derfor også stillet krav til at du forbereder dig til undervisningen og deltager aktivt i timerne.

Projektarbejde er en vigtig del af Digital Innovation & Management. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i specifikke områder, der interesserer dig eller din projektgruppe. Projektarbejdet giver dig også mulighed for at engagere dig mere i dybden med forskellige case-organisationer.

Digital Innovation & Management er tilrettelagt således at du, især på de store kurser på 15 ECTS, får mulighed for at samarbejde med offentlige organisationer og private virksomheder. På den måde kan du afprøve teorier fra studiet i praksis og arbejde med aktuelle industrielle- og samfundsmæssige udfordringer. Samtidig kan du også skabe kontakt til erhvervslivet allerede under studierne.

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management undervises hovedsageligt på engelsk og kursusmaterialer vil være på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.


Adgangskrav

For at søge ind på Digital Innovation & Management skal du have en universitets- eller en professionsbachelor. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets- eller en professionsbachelor, vil ITU foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse. En forudsætning for optagelse er et sprogkrav om engelsk på B-niveau med minimum 3 i snit og dansk på A-niveau (læs mere om i hvilke tilfælde kravet bortfalder, og hvordan du dokumenterer Dansk på A-niveau, hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag).

Hvis du har retskrav

Du har retskrav til Digital Innovation and Management, hvis du har en bachelor i Global Business Informatics fra ITU eller en bachelor i Data Science (fra det forretningsorienterede spor) fra ITU. Hvis du har retskrav, skal du udelukkende oprette en ansøgning i ansøgningsportalen.

Hvis du ikke har retskrav

Du skal uploade følgende dokumentation:

 • En kopi af dit bachelorbevis (på engelsk eller et af de nordiske sprog). Hvis du inden ansøgningsfristen endnu ikke har afsluttet din bachelor fra en dansk uddannelsesinstitution skal du uploade en udskrift af kurser og en foreløbig karakterudskrift. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse. 
 • Et essay inden for feltet digital innovation & management. Essayet skal skrives på engelsk og må maksimalt være 450 ord. Essayet skal tage udgangspunkt i én populærvidenskabelig artikel, som fremstiller en bestemt problemstilling - artiklerne bliver uploaded i starten af januar. I essayet skal du gøre rede for problemstillingen og diskutere den. Læs denne guideline til essayet. Essayet skal uploades som PDF-fil. 


 • Et Statement of Purpose hvor du skal fortælle, hvilke problemer i verden, du synes er vigtige, og hvordan uddannelsen i Digital Innovation & Management forholder sig til disse problemer. Du skal formidle dine overvejelser, som et svar på det spørgsmål vi stiller i skabelonen. Du skal bruge denne skabelon. Dit Statement of Purpose skal uploades som PDF-fil.

 • Har du allerede taget kurser, der har stort overlap med det obligatoriske kursus i Programming and Data Processing på uddannelsens andet semester, erstatter vi dette kursus med et valgfag, hvis du optages.
  Kurser på mindst 5 ECTS i grundlæggende programmering og computational thinking (der dækker begreber såsom sequential execution, iteration og string-manipulation, objekter og klasser), og som anvender Python, Java, C eller C++ vil typisk svare til Programming and Data Processing
  Kurser med fokus på de tekniske aspekter i/ved data management, herunder data engineering, data representation og data modelling samt data storage og data retrieval, kan også være tilsvarende, hvis du som en del af kurset har opnået programmeringskompetencer i et af de ovennævnte sprog.
  Du skal dokumentere dette i din ansøgning; se dokumentationskrav.

 • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

 • Dokumentation for dansk på A-niveau (medmindre kravet i dit tilfælde bortfalder).

 • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksaminer fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

Sørg for at have din dokumentation klar inden du starter din ansøgning. Du bør løbende gemme kladder undervejs i ansøgningsportalen. Læs mere om hvordan du opfylder dokumentationskravene i afsnittet 'Dokumentation' nedenfor. 

Du kan kun søge ved at sende en digital ansøgning via ansøgningsportalen. Det er dit ansvar, at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden ansøgningsfristen. Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse ansøgningsvejledningensom gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Ansøgningsportalen åbnes medio januar 2020.

SØG IND HER


Loginvejledning

Når du møder systemet for første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i Loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

Du modtager en email, som orienterer, at der ligger en kvitteringsbesked i ansøgningsportalen på rettidig ansøgning. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.

Alle ansøgninger, der indeholder dokumentation for, at ansøgeren opfylder adgangskravene, vurderes. Vurderingen er baseret på:

 • Karaktergennemsnit fra bacheloruddannelse
 • Akademisk vurdering af essay, som vil være baseret på din evne til at forstå og diskutere problemstillingen på en nuanceret måde
 • Akademisk vurdering af Statement of Purpose

Dit karaktergennemsnit fra din bacheloruddannelse vægter 50 % af den samlede vurdering. Dit essay og dit Statement of Purpose vægter tilsammen ligeledes 50 % af den samlede vurdering.


  1. marts kl. 23:59

  Du kan søge fra medio januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart sidst i august.
  Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på Digital Innovation & Management. 


Dokumentation for dansk på A-niveau

Du skal dokumentere, at du har danskkundskaber svarende til dansk på gymnasialt A-niveau fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået dansk på A-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har bestået Studieprøven i dansk. Studieprøven består af tre dele: skriftlig fremstilling, læseforståelse og mundtlig kommunikation og alle dele skal bestås med minimum karakteren 02 efter 7-trinsskalaen. 
 • Du er nordisk statsborger og har bestået en gymnasial eksamen eller en adgangsgivende bacheloruddannelse gennemført på dansk, norsk eller svensk.
 • Du har et andet statsborgerskab end nordisk og har bestået den adgangsgivende bacheloruddannelse eller forudgående gymnasiale uddannelse på dansk, norsk eller svensk. 
 • Du har en International Baccalauerate (IB) og kan opfylde kravet om dansk på A-niveau ved som minimum at have bestået faget "Danish A1 Standard Level" eller "Danish B Higher Level".
 • Du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk eller har et afgangsbevis fra Danes World Wide.

Dokumentation for engelsk på B-niveau

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau med 3 i snit fra Danmark på én af følgende måder:
 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. 
  Krav til engelsktest: 
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået 
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Storbritanien, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (ikke professionshøjskole)

Det er muligt at søge, før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest 3 uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS.

Kopi af eksamensbevis inkl. karakterudskrift for adgangsgivende uddannelse

Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og karakterudskrift for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

Har du tidligere taget et kursus med overlap til Programming and Data Processing?

Hvis du allerede har taget kurser, der har stort overlap med det obligatoriske kursus i Programming and Data Processing på uddannelsens 2. semester, erstatter vi dette kursus med et valgfag, hvis du optages. Du skal uploade en formel kursusbeskrivelse for hvert kursus i programmering, computational thinking eller data management, du har bestået.  

Dokumentation for beståede uddannelseselementer på kandidatniveau

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, har du pligt til at uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser. Denne dokumentation vil blive anvendt mhp. vurdering af evt. startmerit.

Har du tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

Hvis du tidligere har bestået en dansk fuldtidskandidatuddannelse eller en anden dansk fuldtidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny fuldtidskandidatuddannelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

 • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
 • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere 

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på ITU. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en udenlandsk institution, og der ikke fremgår ECTS på udskriften, skal din institution desuden bekræfte forventet afslutningstidspunkt.

Kun for ikke-EU/EØS statsborgere med fast opholdstilladelse i DK

IkkeEU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. 

Udenlandsk adgangsgivende grundlag

Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart, såfremt du optages.

Yderligere information?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.Karrieremuligheder

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management giver dig et globalt perspektiv på it og forbereder dig til en karriere i den private eller offentlige sektor.

Med en kandidat i Digital Innovation & Management kan du fungere som bindingsled mellem forretning og it, da du har evnen til at tale begge ’sprog’ og forstå begge verdner. Du kender både til det nyeste inden for it og til forretningsbehov hos forskellige typer organisationer. Derudover vil du vide, hvordan man faciliterer og træffer beslutninger, der er baseret på dataanalyse og -fortolkning. Du vil også kunne nedbryde kompleksiteten hos moderne organisationer, analysere problemer og komme med kvalificerede forslag til løsninger på sociale og tekniske udfordringer.

It er overalt. Du vil derfor være værdifuld for en bred vifte af arbejdsgivere i både den private og den offentlige sektor. Du bør være klar til at forme din karriere i et skiftende fagligt miljø. Jobtitlerne nedenfor er eksempler på stillingsbetegnelser, du kan være kvalificeret til at søge – nogle afhængigt af hvilket område, du har valgt at specialisere dig indenfor:

 • Konsulent
 • Business Analyst
 • Business Intelligence Specialist
 • Chief Information Officer
 • Enterprise Architect
 • Functional Manager (eksempelvis inden for finansiering eller marketing)
 • Innovation Manager
 • It-projektleder
 • Process Manager/Owner 
 • Product/Service Manager
 • R&D Manager
 • Solution Architect

Du har også muligheden for at søge en PhD på IT-Universitetet.


#lifeatitu

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk